VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Ammatillinen kasvu III: alan kehittäjäksi (SA00BC54)

Ammatillinen kasvu III: alan kehittäjäksi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC54
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

osaa analysoida omaa moniammatillista osaamistaan.
osaa syventää monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysosaamistaan sekä käydä arvokeskustelua yhteiskunnan monimuotoisuudesta.
osaa vahvistaa omaa ammatillista kasvuaan ja kehittää itsensä johtamista sekä omaa johtamisosaamistaan.
ymmärtää oman asemansa osana suurempaa organisaatiota.

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä esimies- ja johtamisnäkökulma sekä alaistaidot.

Opiskelijan työmäärä

1 op x 27h = 27h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I ja II

Sisältö

Sisältö:

Kompetenssit: Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen sekä Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
Painopiste: Esimies- ja johtamisnäkökulma, alaistaidot
Ammatillinen kehittyminen
Ongelmanratkaisu- ja tunnetaidot
Moniammatillisuuden johtaminen, sosiaalialan johtaminen
Asiantuntijatapaaminen, esim Talentian asiantuntijat, SOLA ry, sote-johtaja
VAMK strategia 2030: Sympaattisuus

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Helminen, Jari (2016). Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäöntöjä. Edita. Helsinki.
Raatikainen, Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula & Vepsä Päivi (2019). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
Arvo, arki ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet, Talentia 2017, linkki: https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
Kaarina Ranne, Anne Sankari, Tuula Rouhiainen-Valo & Tuula Ruusunen (toim.) 2005: Sosiaalipedagoginen ammatillisuus. Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi. Linkki:https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/16533/Sosiaalipedagoginen_ammatillisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Osaamisen ennakointifoorumi - Osaamiskorttipakka.Opetushallitus. Linkki: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_1.pdf
Nikander, Jussi, Juntunen Eeva, Holmberg Annastiina & Tuominen-Rhuesen Minna 2017. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet. Opetushallitus 2017:13.


Opettajan muu ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus / Etäopetus
Luennot
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu
Työelämäedustajan asiantuntijaluento

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opiskelija osaa
toimia vastuullisesti moniammatillisessa verkostossa.
koordinoida ja edistää työyhteisöjen toimintaa.

Opiskelijan oman henkilökohtaisen portfolion edistyminen.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan SPARK-ohjelman kautta.


Takaisin