VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 2 > Sosiaalialan asiakastyön työmenetelmät (SA00BC19)

Sosiaalialan asiakastyön työmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC19
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 9 op
Vastuuopettaja: Weber, Susanna
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu asiakasvuorovaikutustaidoissa ja työskentelee sosiaalialan asiakastyössä.
Opiskelija hallitsee sosiaalialan asiakastyön työmenetelmiä ja osaa käyttää niitä työssään sosiaalialalla.
Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yksilö- tai ryhmämuotoista asiakastyötä.
Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja saa ammatilliseta varmuutta erilaisista vuorovaikutustilanteista.

Opiskelijan työmäärä

243 tuntia, josta 228h työpaikalla tehtävää työtä ja harjoittelutehtävä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Aikaisemmat harjoittelut suoritettuina.

Sisältö

Ohjaustyö sosiaalialan ryhmissä ja yksilötyössä
Sosiaalialan asiakastyön työmenetelmät
Asiakastyön suunnittelu, toteutus ja arviointi
Moniammatillinen verkostotyö sosiaalialan asiakastyössä
Työyhteisötaidot

Varhaiskasvatuksen sosionomiksi suuntaavien harjoittelu suoritetaan muualla kuin päiväkodissa.

Kansainvälisyys

Kansainvälinen vaihto ja -harjoittelu mahdollista.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu ja harjoitustehtävä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa yleisten tavoitteiden pohjalta
Oppimistehtävät on suoritettu hyväksyttävästi
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan realistisesti ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
Harjoittelujakson tavoitteet on pääosin saavutettu
Opiskelija on motivoitunut sosiaalialan työhön
Opiskelija ymmärtää ammattietiikan merkityksen työssä
Suoriutuu tehtävistään yhteistyössä ohjaajan kanssa ja kykenee perustelemaan toimintaansa
Itsenäinen työote ja suunnitelmallisuus sekä kehittämisajattelu lisääntyvät harjoittelujakson kuluessa
Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa
Opiskelijalla on valmiudet toimia ryhmän jäsenenä
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on luontevaa ja tarkoituksenmukaista
Opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaperiaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti
Opiskelija kysyy neuvoa ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää
Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa tarkoituksenmukaisesti ja kykenee perustelemaan toimintaansa teorian avulla


Hylätty:

Vastuunotto omasta opiskelusta, itseohjautuvuus, motivaatio ja oma-aloitteisuus puuttuvat
Opiskelijan toiminta harjoittelupaikalla on sosiaalialan eettisten periaatteiden vastaista
Yhteistyötaitojen puuttuminen
Oman toiminnan perustelemattomuus
Olennaiset puutteet tietoperustassa
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä, suhtautuminen asiakkaisiin välinpitämätöntä
Vetäytyminen työyhteisöstä, toimiminen työyksikön toimintaperiaatteiden vastaisesti
Liialliset poissaolot, ei pidä kiinni työajoista
Oppimistehtäviä ei ole tehty

Arviointimenetelmät

Harjoittelu hyväksytään periaatteella hyväksytty/hylätty. Arviointiin osallistuvat harjoittelupaikan ohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin