VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 2 > Sosiaalialan asiakastyön perusteet (SA00BC18)

Sosiaalialan asiakastyön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC18
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 9 op
Vastuuopettaja: Weber, Susanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006SA2023-2A1.9.2024 – 30.11.2024Tiina JärveläSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3007SA2023-2B1.9.2024 – 30.11.2024Katja KetolaSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija havainnoi ja soveltaa oppimaansa teoriaa toimintakyvystä ja elämänhallinnasta.
Opiskelija harjaantuu asiakasvuorovaikutustaidossa ja oppii työskentelemään asiakastyössä moniammatillisia verkostoja hyödyntäen.
Opiskelija tuntee harjoittelukenttänsä palvelujärjestelmän ja oppii ohjaamaan asiakkaita palvelujärjestelmässä.
Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja oppii toimimaan ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

243 tuntia, josta 228h työpaikalla tehtävää työtä ja harjoittelutehtävä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Aikaisemmat harjoittelut suoritettuina.

Sisältö

Asiakastyö ja vuorovaikutus sosiaalialan asiakastyössä
Sosiaalialan palvelujärjestelmä
Moniammatillinen sosiaalialan työ verkostoissa
Työyhteisötaidot

Varhaiskasvatuksen sosionomiksi suuntaavien opiskelijoiden harjoittelu suoritetaan muualla kuin päiväkodissa.

Kansainvälisyys

Kansainvälinen vaihto ja -harjoittelu mahdollista.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu ja harjoitustehtävä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa yleisten tavoitteiden pohjalta
Oppimistehtävät on suoritettu hyväksyttävästi
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan realistisesti ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
Harjoittelujakson tavoitteet on pääosin saavutettu
Opiskelija on motivoitunut sosiaalialan työhön
Opiskelija ymmärtää ammattietiikan merkityksen työssä
Suoriutuu tehtävistään yhteistyössä ohjaajan kanssa ja kykenee perustelemaan toimintaansa
Itsenäinen työote ja suunnitelmallisuus sekä kehittämisajattelu lisääntyvät harjoittelujakson kuluessa
Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa
Opiskelijalla on valmiudet toimia ryhmän jäsenenä
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on luontevaa ja tarkoituksenmukaista
Opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaperiaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti
Opiskelija kysyy neuvoa ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää
Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa tarkoituksenmukaisesti ja kykenee perustelemaan toimintaansa teorian avulla


Hylätty:

Vastuunotto omasta opiskelusta, itseohjautuvuus, motivaatio ja oma-aloitteisuus puuttuvat
Opiskelijan toiminta harjoittelupaikalla on sosiaalialan eettisten periaatteiden vastaista
Yhteistyötaitojen puuttuminen
Oman toiminnan perustelemattomuus
Olennaiset puutteet tietoperustassa
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä, suhtautuminen asiakkaisiin välinpitämätöntä
Vetäytyminen työyhteisöstä, toimiminen työyksikön toimintaperiaatteiden vastaisesti
Liialliset poissaolot, ei pidä kiinni työajoista
Oppimistehtäviä ei ole tehty

Arviointimenetelmät

Harjoittelu hyväksytään periaatteella hyväksytty/hylätty. Arviointiin osallistuvat harjoittelupaikan ohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin