VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 4 > Ammatillinen kasvu IV (SAPA0105)

Ammatillinen kasvu IV

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0105
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
* kehittää omaa ammatillista osaamistaan osana laajempaa hyvinvointipalveluiden kenttää.
* osaa tuoda esiin omaa monipuolista osaamistaan.
* analysoida osaamistarpeitaan ja pyrkii kehittämään niitä tavoitteellisesti tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi.

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä kehittämisnäkökulma.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h, josta lähiopetusta 16 h ja itsenäistä opiskelua 38 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I-III

Sisältö

* Kompetenssien arvioiminen suhteessa omaan osaamiseen
* Portfolion viimeistely ja esittäminen
* Menetelmäpakin sisällön esittäminen osana portfoliota
* Oman kehityksen ja osaamisen arvioiminen
* Jatkokoulutussuunnitelmat

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja reflektio portfolion avulla

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty
Opiskelija osaa

* valita ja soveltaa erilaisia menetelmiä kriittisesti perustellen
* hyödyntää omaa osaamistaan käytännön kehittämistoiminnassa moniammatillisissa työyhteisöissä

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien suorittaminen. Arvioidaan suoritettu/hyväksytty- periaatteella.


Takaisin