VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Nuorisotyö (SSAS0113)

Nuorisotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAS0113
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2018-3A, SA2018-3B, SA2018-3LNP, SA2018-3SP, SA2018V-23K4.1.2021 – 20.6.2021Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3004H-VV1.6.2021 – 31.12.2021Susanna WeberSuomi15.3.2021 – 9.4.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy lasten ja nuorten kasvuoloihin vaikuttaviin tekijöihin ja nuoruuteen elämänvaiheena
Opiskelija tuntee nuorisotyön yhteiskunnallisen merkityksen, tehtävät ja tavoitteet
Opiskelija osaa kehittää omaa työtään muiden alojen ammattilaisten kanssa ja toimimaan työryhmässä oman alansa asiantuntijana
Opiskelija tutustuu erityisesti sosiaalisen nuorisotyön työmenetelmiin ja toimintatapoihin
Opiskelija perehtyy nuorisopolitiikan merkitykseen työtä ohjaavana tekijänä
Opiskelija soveltaa aiemmin oppimaansa nuorten ja perheiden auttamistyössä

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 80h, josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua n. 40h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perus- ja aineopinnot

Sisältö

Lapsi- ja nuorisotyö suomalaisessa yhteiskunnassa. Sosiaalisen nuorisotyön menetelmät. Nuorisokulttuurit, nuorisopolitiikka. Monikulttuurinen nuorisotyö. Nuoret ja rikollisuus, Nuoret ja lastensuojelu, Nuorille suunnatut erityispalvelut, Nuoruus elämänvaiheena, Nuoret ja rikollisuus, Nuoret ja työelämä

Opiskelumateriaali

Autio, Minna & Eräranta, Kirsi & Myllyniemi, Sami. Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot vuosikirja 2008. www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/polarisoituvanuoruus.pdf
Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Nuorisotutkimusverkosto. 2008.
Raitakari, Suvi & Virokannas, Elina (toim.) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Nuorisotutkimusverkosto. 2009.
Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.) 2008. Lasten ja nuorten kunta. Nuoristotutkimusverkosto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, tutustumiskäynti ja kirjallinen tehtävä.

Arviointikriteerit

K5
Opiskelija on perehtynyt nuoruuteen elämänvaiheena ja ymmärtää ikäkauteen liittyvät erityiskysymykset. Opiskelija tuntee hyvin nuorisotyön perustehtävät ja tavoitteet. Opiskelija näkee oman roolinsa sosiaalialan kentällä ja hallitsee sosiaalisen nuorisotyön työmenetelmiä. Kirjallisen tehtävän kautta opiskelija osoittaa omaa kriittistä ajattelua.

H4-H3
Opiskelija tunteen nuoruutta ikävaiheena ja siihen liittyviä erityiskysymyksiä. Nuorisotyön perustehtävät ja tavoitteet ovat opiskelijalle selvillä. Opiskelija tutustuu sosiaalisen nuorisotyön työmenetelmiin. Kirjallinen tehtävä on tehty ja siinä näkyy opiskelija omat mielipiteet ja ajattelu.

T2-T1
Opiskelija on tutustunut nuorisotyön perustehtäviin ja tavoitteisiin. Kirjallinen tehtävä on tehty, mutta omat kannanotot puuttuvat.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen yksilöttehtävä.


Takaisin