VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 1 > Sosiaalialan työkentät (SSAH0005)

Sosiaalialan työkentät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAH0005
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 9 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4S-SA-1A4.3.2019 – 14.4.2019Aira Bragge, Heidi Blom, Riikka KoivulaSuomi 
5S-SA-1B4.3.2019 – 14.4.2019Aira Bragge, Heidi Blom, Riikka KoivulaSuomi 
6S-SA-1VK, S-SA-2VK2.9.2019 – 22.12.2019Sinikka Palosaari, Sanna SaikkonenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa sijoittaa harjoitteluorganisaation suomalaiseen hyvinvointijärjestelmään. Opiskelija tunnistaa harjoitteluorganisaatiota ohjaavat säädökset ja suositukset. Opiskelija ymmärtää harjoitteluorganisaation merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Opiskelija osaa yhdistää opitut teoriat moniammatilliseen työhön harjoitteluorganisaatiossa.

Opiskelijan työmäärä

9 op = 240 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

1-vuoden teoria-opinnot suoritettu.
Lastentarhanopettajan kelpoisuuden saadakseen opiskelijan tulee suorittaa harjoittelu varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajan ohjauksessa. Harjoittelun voi suorittaa alle 6-vuotiaiden ryhmässä tai esiopetusryhmässä.

Sisältö

Harjoittelun ohjaajat laativat oppimistehtävän, jossa näkyvät VAMKin sote-yksikön strategian painopisteet.
Opiskelija tutustuu harjoitteluorganisaation lisäksi vähintään 2 harjoitteluorganisaation läheiseen yhteistyökumppaniin.
Loppuseminaari 1-luokan opiskelijoille.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää sosiaalialan osaamistaan ensisijaisesti Pohjanmaan alueen työyhteisöissä.

Kansainvälisyys

Mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon tai harjoitteluun.

Opiskelumateriaali

Mäkinen Päivi, Raatikainen Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula. 2009. Ammattina sosionomi. WSOY.
Opettajan ilmoittama muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Aktiivinen, tavoitteellinen ja ohjattu käytännön harjoittelu sosiaalialan työkentillä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:
Opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa yleisten tavoitteiden pohjalta
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan realistisesti ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
Harjoittelujakson tavoitteet on pääosin saavutettu
Opiskelija on motivoitunut sosiaalialan työhön
Suoriutuu tehtävistään yhteistyössä ohjaajan kanssa ja kykenee perustelemaan toimintaansa
Itsenäinen työote ja suunnitelmallisuus lisääntyvät harjoittelujakson kuluessa
Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa
Opiskelijalla on valmiudet toimia ryhmän jäsenenä
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on luontevaa ja tarkoituksenmukaista
Opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaperiaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti
Opiskelija kysyy neuvoa ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää
Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa tarkoituksenmukaisesti ja kykenee perustelemaan toimintaansa teorian avulla

Hylätty:
Vastuunotto omasta opiskelusta, itseohjautuvuus, motivaatio ja oma-aloitteisuus puuttuvat
Opiskelijan toiminta harjoittelupaikalla on epäasiallista
Yhteistyötaitojen puuttuminen
Oman toiminnan perustelemattomuus
Olennaiset puutteet tietoperustassa
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä, suhtautuminen asiakkaisiin välinpitämätöntä
Vetäytyminen työyhteisöstä, toimiminen työyksikön toimintaperiaatteiden vastaisesti
Liialliset poissaolot, ei pidä kiinni työajoista

Arviointimenetelmät

Hyväksytty - Hylätty


Takaisin