VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Korjaava lastensuojelutyö (SAVA0103)

Korjaava lastensuojelutyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0103
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2018-3A, SA2018-3B, SA2018-3LNP, SA2018-3SP, SA2018V-23K4.1.2021 – 20.6.2021Riku NiemistöSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa ja tuntee lastensuojelutyön eri ulottuvuudet ja alueet.
- tuntee lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain vaikutukset alaan,
- lastensuojeluasiakkuuden polun ja ymmärtää ja hahmottaa niin julkisen kuin kolmannen sektorin palvelujärjestelmän.
- osaa kriittisesti soveltaa ja arvioida erilaisia perhetyön menetelmiä perheiden erityistarpeet huomioiden.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opintojaksolle hyväksyminen edellyttää aikaisempien perus- ja ammattiopintojen suorittamista.

Sisältö

Varhainen vuorovaikutus
Lastensuojelu
Huostaanotto
Huostaanotosta sijaishuoltoon
Jälkihuolto
monikulttuurisuus perhetyön haasteena
Perhetyö kunnan ja kolmannen sektorin tuottamana
Perhetyön menetelmiä

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueella sijaitsevissa lastensuojeluyksiköissä.

Opiskelumateriaali

1. Araneva, M. Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko. 2016. TALENTUM PRO.
2. Bardy, M. (toim.). Lastensuojelun ytimissä. Neljäs uudistettu painos. 2013. THL
3. Lastensuojelun käsikirja. (THL) Opettajan antamat alueet.
4. Muu opettajan määräämä materiaali.

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija
- tuntee kattavasti lastensuojelun kokonaisuuden eri vaiheet vireille tulosta jälki-huoltoon ja ymmärtää ja osaa perustellusti kuvata kunkin vaiheen tärkeimmät kohdat.
- tuntee kattavasti avohuollon perhetyön sekä sijaishuollon työmenetelmiä ja osaa valita ja soveltaa niitä käytäntöön.
- on hyvin perehtynyt sijaishuollon kokonaisuuteen ja eri toteuttamistapoihin ja osaa arvioida ja kehittää sijaishuoltoa lapsen näkökulmasta.
- tuntee lastensuojelun erityiskysymyksiä.

Taso 3: Opiskelija
- hahmottaa lastensuojelun kokonaisuuden eri vaiheet vireille tulosta jälkihuoltoon ja osaa kertoa kunkin vaiheen keskeiset piirteet.
- osaa soveltaa perhetyön ja sijaishuollon työmenetelmiä käytäntöön.
- tuntee eri sijaishuollon muodot.
- on tutustunut lastensuojelun erityiskysymyksiin.

Taso 1: Opiskelija
- tuntee osittain lastensuojelun kokonaisuuden eri vaiheet vireille tulosta jälkihuoltoon ja osaa kertoa niiden vaiheista.
- on perusteltua näkemystä siitä, mikä kussakin vaiheessa on keskeistä. Op
- opiskelija on tutustunut perhetyön ja sijaishuollon työmenetelmiin ja osaa hyödyntää niitä ohjatusti.
- osaa luetella sijaishuollon eri muodot.


Takaisin