VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 3 > Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (SAVA0102)

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0102
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002SA2019-3A, SA2019-3B1.8.2021 – 30.4.2022Tiina JärveläSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-kehittää omaa toimintaansa lastentarhanopettajana, jossa korostuu pedagogiikka
- tulkita ja soveltaa varhaiskasvatuksen teoreettisia ja pedagogisia lähestymistapoja.
- suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida monipuolisesti lapsilähtöistä ja pedagogista toimintaa, joka lähtee yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän havainnoimisesta
- arvioida kasvatus- ja opetuskäytäntöjä kriittisesti
- osaa vahvistaa tulevana lastentarhanopettajana ammatti-identiteettiään
- osaa kehittää omaa ammatillisuuttaan lastentarhanopettajan työssä toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja dokumentoinnin näkökulmasta
- arvioida ja kehittää vastuunottoaan lapsiryhmän ja tiimin toiminnasta.
-

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opintojaksolle hyväksyminen edellyttää aikaisempien perus- ja ammattiopintojen suorittamista.

Sisältö

- Toiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja dokumentointi työvälineinä.
- Yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän havainnointi
- Pienryhmätoiminnasta. toimintatuokioon ja projektityöskentelyyn
- Pedagogiikka koko toiminnan läpäisevänä periaatteena
- Aikuisen sensitiivisyys
- Minä lastentarhanopettajana
- Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
- Varhaiskasvatus ehkäisevänä lastensuojeluna
- Laadukas varhaiskasvatus

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueella varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä lastentarhanopettajana.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia lastentarhanopettajana alueella olevissa päiväkodeissa, joissa puhuttu kieli on jokin muu kuin opiskelijan äidinkieli.

Opiskelumateriaali

1. Turja, L. & Hujala, E. (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. 2016. PS-kustannus. 3. päivitetty painos.
2. Järvinen, K. & Mikkola, P. Oletko sä meidän kaa? Näkökulmia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen varhaiskasvatuksessa. 2015. Pedatieto Oy
3. Rintakorpi, K. & Vihmari-Henttonen, E. Tää on meidän maailma! Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. 2017. Lasten Keskus
4. Muu opettajan määräämä materiaali

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- käyttää laaja-alaisesti varhaispedagogiikan toimintamuotoja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan monipuolista, pedagogista ja lapsilähtöistä toimintaa lapsiryhmälle.
- käyttää saatuja tietoja ja arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa kasvattajana tukien lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Taso 3: Opiskelija osaa
- valita ja soveltaa asiantuntevasti varhaispedagogiikan toimintamuotoja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan monipuolista, pedagogista ja lapsilähtöistä toimintaa lapsiryhmälle.
- soveltaa saatuja tietoja ja reflektoida omaa osaamistaan ja toimintaansa kasvattajana tukien lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Taso 5: Opiskelija osaa
- soveltaa ja arvioida laaja-alaisesti varhaispedagogiikan teorioita suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan monipuolista, pedagogista ja lapsilähtöistä toimintaa lapsiryhmälle.
- analysoida saatuja tietoja ja kehittää niiden pohjalta omaa osaamistaan ja toimintaansa kasvattajana tukien lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti.


Takaisin