VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 2 > Asiakastyö ja asiantuntijaviestintä (SAPA0507)

Asiakastyö ja asiantuntijaviestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0507
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Långsjö, Kati
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4S-SA-2A28.10.2019 – 31.5.2020Marianne Waltermann, Ville NisonenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
5S-SA-2B2.9.2019 – 31.5.2020Marianne Waltermann, Ville NisonenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
6S-SA-1VK, S-SA-2VK6.1.2020 – 24.5.2020Marianne Waltermann, Ville NisonenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
3001SA2019-2A, SA2019-2B24.8.2020 – 20.12.2020Aira Bragge, Henrik NiemeläSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee sosiaalialan asiakasprosessin ja siinä käytettävät työvälineet sekä osaa hyödyntää niitä käytännön asiakastilanteissa.
- ilmaista itseään työelämän esiintymistilanteissa.
- laatia vaikuttavan viestinnän asiakirjoja ja toimia kokouksissa ja neuvotteluissa.
- ymmärtää viestinnän merkityksen sekä yhteisön että oman työnsä kannalta ja haluaa jatkuvasti parantaa omia taitojaan.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 156 tuntia, josta luentoja ja harjoituksia 66 tuntia.

Sisältö

• Asiantuntijaviestintä:
sosiaalialan viestinnän erityispiirteet, suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen, puheviestintä, yhteisö- ja ryhmäviestintä, kokoukset ja neuvottelut, asiakastyön kirjaaminen,
vuorovaikutustilanteissa ja reflektiokyvyn kehittäminen

Asiakastyö:
• asiakasprosessi ja sen dokumentointi
• yksilöön kohdistuva asiakastyö
• alkukartoitus ja asiakassuunnitelma
• asiakashaastattelun tekeminen
• verkostonäkökulma asiakastyön prosessissa
• asiakastyön vaikuttavuus
• oman rohkeuden lisääminen

Opiskelumateriaali

Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. Juva. WSOY.
Särkelä, A. 2001 Välittäminen ammattina. Tampere. Vastapaino
Roivas, M. Karjalainen A. L. 2013 Sosiaali- ja terveysalan viestintä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kenttähaastattelut.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- käyttää yleisimpiä työvälineitä sosiaalialan asiakastyössä.
- hahmottaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan.
- selviytyy työelämän edellyttämissä viestintätilanteissa.

Taso 3: Opiskelija
- hallitsee asiakastyön prosessissa käytettävät työvälineet
- osaa valita asiakastilanteeseen soveltuvat työtavat ja työvälineet sekä perustella ratkaisunsa.
- kuvata oman viestintäosaamisensa ja vuorovaikutustaitojensa tason.
- ilmaista itseään sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti työelämän edellyttämissä tilanteissa.

Taso 5: Opiskelija osaa
- soveltaa ja kehittää asiakastyön työvälineitä asiakaslähtöisesti ja luovasti.
- analysoida ammatillisen vuorovaikutuksen lähtökohtia ja luonnetta.
- ilmaista itseään selkeästi ja kiinnostavasti työelämän edellyttämissä tilanteissa ja osoittaa valmiutta kehittää taitojaan edelleen.

Arviointimenetelmät

Asiantuntijaviestintä: Hyväksytyt puheviestintäharjoitukset, numeerisesti (0-5) arvioitava kirjallinen tehtävä.

Asiakastyö: Kirjallinen raportti


Takaisin