VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 1 > Kehityspsykologia (SAPA0304)

Kehityspsykologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0304
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6S-SA-1VK7.1.2019 – 2.6.2019Ahti NymanSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
7S-SA-1A2.9.2019 – 22.12.2019Ahti NymanSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
8S-SA-1B2.9.2019 – 22.12.2019Ahti NymanSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-osaa keskeiset kehityspsykologiset teoriat
-ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle
-osaa ottaa huomioon erilaiset temperamenttipiirteet ja niiden vaikutuksen kasvatuksessa
-ymmärtää ihmisen elämänkaaren eri vaiheet ja niihin liittyvät kehitystehtävät

Sisältö

Kehitysteoriat
Kognitiivinen, sosioemotionaalinen ja fyysinen ja motorinen kehitys
Kiintymyssuhdeteoriat
Temperamentti
Herkkyyskaudet
Kehitystehtävät
Ihmisen elämänkaari

Opiskelumateriaali

1. Nurmi, J-E., Ahonen,T.,Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. Ihmisen psykologinen kehitys. 2006 tai uudempi painos.
2. Keltikangas-Järvinen, L. Pienen lapsen sosiaalisuus. 2012
3. Keltikangas-Järvinen, L. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. 2010
4. Muu opettajan määräämä materiaali

Arviointikriteerit

Tiedot: teoria
Taidot: tekeminen

Taso 1: Opiskelija osaa
- keskeisimmät kehityspsykologian teoriat
- ottaa huomioon ihmisen elämän eri vaiheet ja niihin liittyvät kehitystehtävät ja huomioida ne toiminnassaan

Taso 3: Opiskelija osaa
- soveltaa kehityspsykologian teorioita johdonmukaisesti
- havainnoida ja tarkastella monipuolisesti ihmisen elämän eri vaiheita ja toimia havaintoihinsa perustuen yksilön kehitystä tukien

Taso 5: Opiskelija osaa
- soveltaa ja arvioida kehityspsykologian teorioita monipuolisesti ja johdonmukaisesti
- havainnoida ja tarkastella monipuolisesti ja kriittisesti ihmisen elämän eri vaiheita ja toimia johdonmukaisesti havaintoihinsa perustuen yksilön kehitystä tukien


Takaisin