VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 1 > Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet (SAPA0301)

Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0301
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6S-SA-1VK7.1.2019 – 2.6.2019Anne Savola-VaaraniemiSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
7S-SA-1A2.9.2019 – 24.5.2020Anne Savola-VaaraniemiSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
8S-SA-1B2.9.2019 – 22.12.2019Anne Savola-VaaraniemiSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija

* perehtyy kasvatustieteen keskeisimpiin teorioihin ja ymmärtää toimintaa ohjaavien lakien, valtakunnallisen suunnitelmien sekä kuntakohtaisten linjausten merkityksen varhaiskasvatuspalveluiden ohjaajina.
* osaa perustella lastentarhanopettajana toimintaansa varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä lapsilähtöiseen toimintaan pohjautuen, ottaen huomioon lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet suunnitellessaan ja toteuttaessaan toimintaa lapsiryhmässä.
* osaa tarkastella varhaiskasvatuspalveluita laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta huomioiden huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön osana vanhemmuuden tukemista.
- osaa alkaa rakentaa lastentarhanopettajan ammatti-identiteettiä
- osaa arvioida lastentarhanopettajalle kuuluvia työtehtäviä ja vertailla niitä varhaiskasvatuksessa työskentelevien muiden työntekijöiden työtehtäviin

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Edeltäviä opintoja ei tarvita
- Opintojaksoa ei voi suorittaa AHOT-menettelyllä

Sisältö

Erilaiset tavat oppia, jotka vahvistavat opiskelija oppimista, mutta myös lasten tapoja oppia.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet arjen työvälineenä
Päivähoidosta varhaiskasvatukseen
Lapselle ominaiset tavat toimia
Leikin kehitysvaiheet ja aikuisen rooli leikin rikastuttajana
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
Havainnointi varhaiskasvatuksessa
Päivähoito lapsen silmin
Elämyksellinen tarinankerronta (sadut ja sadutus)

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden palveluksessa lastentarhanopettajan tehtävässä.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia lastentarhanopettajana päiväkodissa, jossa puhuttu kieli on muu kuin opiskelijan äidinkieli.

Opiskelumateriaali

1. Lonka, K. Oivaltava oppiminen. 1. painos 2015. OTAVA.
2. Koivunen, P-L. & Lehtinen, T. kasvu kiikarissa. 2015. Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille
3. Karila, K. Kinos, J & Virtanen, J. varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia. 2001. PS-kustannus. Opettajan antamat sivut
4. Koivunen, P-L. Hyvä päivähoito. Työkaluja sujuvaan arkeen. 2009. PS-kustannus
5. Varhaiskasvatuksen perusteet 2016. Opetushallitus
6. Opettajan määrittelemä muu materiaalia ja varhaiskasvatuslainsäädäntö.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, demonstraatiot, ryhmätyöt, luovat menetelmät, tutustumiskäynnit ja tehtävien tekeminen päiväkodissa lastentarhanopettajan tehtävissä

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija

* osoittaa perehtyneensä alan teoriaan suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa lapsiryhmässä.
* osaa keskustella laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja tiedostaa kasvatuskumppanuuden tärkeyden.
* osaa työskennellä pienryhmän jäsenenä ohjatusti.


Taso 3: Opiskelija osaa

* soveltaa alan teoriaa suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa lapsiryhmässä.
* analysoida varhaiskasvatusta laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta ymmärtäen kasvatuskumppanuuden merkityksen osana vanhemmuuden tukemista.
* työskennellä pienryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Taso 5: Opiskelija osaa

* soveltaa monipuolisesti alan teoriaa suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa lapsiryhmässä.
* analysoida varhaiskasvatusta laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta arvioiden kasvatuskumppanuutta osana vanhemmuuden tukemista.
* ohjata pienryhmän toimintaa ja edistää ryhmän tavoitteiden saavuttamista.


Takaisin