VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 1 > Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissa (SAPA0202)

Hyvinvointipalvelut elämän eri vaiheissa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0202
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6S-SA-1VK7.1.2019 – 2.6.2019Aira BraggeSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
7S-SA-1A2.9.2019 – 22.12.2019Heli HuhtaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
8S-SA-1B2.9.2019 – 23.2.2020Heidi BlomSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
*tunnistaa sosiaalialan palvelujärjestelmän
*perehtyä asiakkaan tarvitsemiin hyvinvointipalveluihin elämänkaaren eri vaiheissa
*yhdistää asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia verkostoa hyödyntäen elämänkaaren eri vaiheissa
*arvioida palveluiden toimivuutta asiakasnäkökulmasta
*tutustuu hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden suuntaviivoihin
*tiedostaa hyvinvointipalveluiden merkityksen kansalaisten hyvinvoinnille

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 130 tuntia, josta lukujärjestykseen merkittyä opetusta on 55 tuntia.

Sisältö

Hyvinvointipalveluiden kenttä elämänkaaren eri vaiheissa
Toimeentuloturvaetuudet
Moniammatillinen työn käytänteet

Opiskelumateriaali

Forss, Päivi ja Vatula-Pimiä Marja-Leena. Sosiaalinen turva ja hyvinvointi. 2014. Edita. Helsinki.
Helminen, Jari (toim). Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäntöjä. 2016. Edita. Helsinki.
Ahola, Pasi, Arajärvi, Pentti ja Kananoja, Aulikki (toim). Yhteiset vai ostetut? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina. Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 5/2010. Linkki: http://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/sites/807/2012/07/Yhteiset-vai-ostetut.pdf
Kananoja, Aulikki, Lähteinen, Martti, Marjamäki Pirjo ja Aho Kristiina. Sosiaalityön käsikirja. 2017. Tietosanoma.
Muu opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiluennot ja –opetus
Opintokäynti
Yksilö-ja ryhmätyöt
Keskustelut
Itsenäinen opiskelu
Loppuseminaari

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa

* ratkaista annetun yksittäisen asiakastehtävän ohjatusti tunnistamalla erilaisia palvelujärjestelmän osia.
* yhdistää osia yksittäisessä asiakastilanteessa asiakkaan hyvinvointia parantavasti.


Taso 3: Opiskelija osaa

* ratkaista annetun moniammatillista verkostoa vaativan asiakastehtävän itsenäisesti siten, että asiakkaan hyvinvointi parantuu.
* hakea tietoa alan eri tietolähteistä asiakkaan hyvinvointia parantavasti.


Taso 5: Opiskelija osaa

* ratkaista moniammatillista verkostoa vaativan asiakastehtävän asiakkaan hyvinvointia parantavasti, mutta myös yhteiskunnallisesti järkevästi.
* valita tilanteeseen sopivat tietolähteet ja osaa hakea niistä oleellisimmat tiedot asiakkaan hyvinvointia parantavasti.


Takaisin