VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 1 > Hyvinvointiala muuttuvassa yhteiskunnassa (SAPA0201)

Hyvinvointiala muuttuvassa yhteiskunnassa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0201
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6S-SA-1VK7.1.2019 – 2.6.2019Sinikka PalosaariSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
7S-SA-1A2.9.2019 – 22.12.2019Ahti Nyman, Karina BjörninenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
8S-SA-1B2.9.2019 – 22.12.2019Ahti Nyman, Karina BjörninenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

*Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia rakenteita ja prosesseja
*Opiskelija tuntee suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityskaaren nykyisyyteen sekä tuntee ja osaa arvioida nykypäivin suomalaista yhteiskuntaa ja elämäntapaa
*Opiskelija osaa liittää yhteiskunnan rakenteissa sekä elämäntavassa tapahtuvat muutokset ihmisten arkeen sekä arvioida niitä sosiaalialan työn näkökulmasta
*Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteet kansallisesti ja alueellisesti sekä ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet
*Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän peruspalvelut ja erityispalvelut
* Opiskelija hahmottaa hyvinvointialan ja sosionomin työkentät osana sitä

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan toteutuskohtaisesti

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Sosiologian, sosiaalipolitiikan ja kansantaloustieteen peruskäsitteet
Julkistalous sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
Hyvinvointi- ja sosiaalipolitiikka, hyvinvointi ja hyvinvointivaltio
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys tähän päivään
Yhteiskunnan muutos paikallisesti ja globaalisti
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujärjestelmä ja sen rahoitus
Sosiaalialan työkentät (kunta/valtio, yksityinen, 3. sektori)
Ammatillisen auttamisen ja muun auttamistyön erot
Moniammatillisen työn perusteet, monialaisuus ja holistisuus

Aluevaikuttavuus

Yhteiskunnan muutos ja rakentuminen alueellisesti

Kansainvälisyys

Yhteiskunnan muutos ja rakentuminen globaalisti

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittelemä materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ilmoitetaan toteutuskohtaisesti

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osa
Yhteiskunnan sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet ja prosessit hahmotettu osin
Keskeisiin tekijöihin suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksessä, nykytilassa ja -haasteissa on perehdytty joitain osin
Oppimistehtävät tehty, oma pohdinta ja syvällinen perehtyminen puuttuvat
Osallistuu lähiopetukseen
Yhteiskunnallisten ilmiöiden yhteyden hahmottaminen sosiaalialaan työhön vähäistä


Taso 3: Opiskelija osaa
Yhteiskunnan sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet ja prosessit hahmotettu pääpiirteissään
Keskeisiin tekijöihin suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksessä, nykytilassa ja -haasteissa on perehdytty
Oppimistehtävissä näkyy opiskelijan perehtyminen ja niisssä on jonkin verran omaa pohdintaa
Antaa panoksensa ryhmän toimintaan
Yhteiskunnallisten ilmiöiden yhteys sosiaalialaan työhön ymmärretty


Taso 5: Opiskelija osaa
Yhteiskunnan sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet ja prosessit hahmotettu selkeästi
Suomalaisen hyvinvointivaltion kehityskaari, nykytila ja -haasteet on ymmärretty kattavasti
Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvointipalveluiden reunaehtojen välisen yhteyden syvällisesti
Oppimistehtävissä syvällistä perehtymistä ja omaa pohdintaa
Aktiivinen osallistuminen ryhmän toimintaan
Yhteiskunnallisten ilmiöiden yhteys sosiaalialaan tulee selkeästi ja monipuolisesti esiin

Arviointimenetelmät

Ilmoitetaan toteutuskohtaisesti


Takaisin