VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 4 > Syventävä harjoittelu (SSAH0007)

Syventävä harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAH0007
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 18 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2017-4A24.8.2020 – 20.12.2020Riku NiemistöSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2017-4B24.8.2020 – 20.12.2020Riku NiemistöSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Syventävä harjoittelu sisältää organisaation toimintaan kuuluvien osa-alueiden; esimiestyön, lainsäädännön, laadunhallinnan ja organisaation kehittämisen sekä opiskelijan valitseman opintopolun näkökulman

Opiskelija osallistuu asiakasryhmän kokonaistoiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen asiakkaan ja työntekijän näkökulmasta sekä organisoi toimintaa niin itsenäisesti kuin tiimin kanssa yhdessä. Opiskelija soveltaa teoriatietoa suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan toimintaa asiakkaalle/asiakasryhmälle. Opiskelija kehittää ryhmähallintataitojaan sekä ryhmän- ja yksilön ohjaustaitojaan ja arvioi asiakkaan/asiakasryhmän kanssa yhteistyön merkitystä hyvinvointiin. Opiskelija perehtyy pedagogiseen johtajuuteen huomioiden ihmisen elämänkaaren eri vaiheet omaan opintopolkuunsa liittyen.
Opiskelija perehtyy harjoittelupaikkansa organisaation toimintajärjestelmään, sen perustehtävään, lainsäädäntöön, toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä laadunhallintaan. Opiskelija perehtyy hyvinvointialan yrittäjyyteen ja ymmärtää yrittäjyyden ja projektityön mahdollisuudet palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä oman opintopolkunsa näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärän on 486 h (18op.), josta 200 h on varattu hallinnon ja esimiestyön osuuteen, joka sisältää oman opintopolun kehittämistehtävän 54 h (2op.) ja 200 h oman opintopolun osaamisen syventämiseen ja siihen liittyviin tehtäviin 32 h. Harjoittelupaikalla tehtävä työaika 405 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Syventävää harjoittelua edeltävät perus- ja ammattiopinnot, vaihtoehtoiset ammattiopinnot ja syventävää harjoittelua edeltävät Sosiaalialan työkentät ja Sosiaalialan asiakastyön -harjoittelujaksot.
- Harjoittelua ei voi suorittaa AHOT-menettelyllä.

Sisältö

Harjoitteluun sisältyy kehittämistehtävä, jossa opiskelija perehtyy oman harjoittelupaikkansa perustehtävään, johtamiseen ja laadunhallintaan, toiminnan kehittämiseen sekä syventää osaamistaan omaan opintopolkuunsa liittyen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Arviointikriteerit

Hyväksytty

Opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa yleisten tavoitteiden pohjalta
Oppimistehtävät on suoritettu hyväksyttävästi
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan realistisesti ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
Harjoittelujakson tavoitteet on pääosin saavutettu
Opiskelija on motivoitunut sosiaalialan työhön
Opiskelija ymmärtää ammattietiikan merkityksen työssä
Suoriutuu tehtävistään yhteistyössä ohjaajan kanssa ja kykenee perustelemaan toimintaansa
Itsenäinen työote ja suunnitelmallisuus sekä kehittämisajattelu lisääntyvät harjoittelujakson kuluessa
Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa
Opiskelijalla on valmiudet toimia ryhmän jäsenenä
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on luontevaa ja tarkoituksenmukaista
Opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaperiaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti
Opiskelija kysyy neuvoa ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää
Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa tarkoituksenmukaisesti ja kykenee perustelemaan toimintaansa teorian avulla

Hylätty

Vastuunotto omasta opiskelusta, itseohjautuvuus, motivaatio ja oma-aloitteisuus puuttuvat
Opiskelijan toiminta harjoittelupaikalla on sosiaalialan eettisten periaatteiden vastaista
Yhteistyötaitojen puuttuminen
Oman toiminnan perustelemattomuus
Olennaiset puutteet tietoperustassa
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä, suhtautuminen asiakkaisiin välinpitämätöntä
Vetäytyminen työyhteisöstä, toimiminen työyksikön toimintaperiaatteiden vastaisesti
Liialliset poissaolot, ei pidä kiinni työajoista
Oppimistehtäviä ei ole tehty

Arviointimenetelmät

Harjoittelu hyväksytään periaatteella hyväksytty/hylätty. Arviointiin osallistuvat harjoittelupaikan ohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja. Harjoittelujakson lopussa käydään harjoittelujaksoa koskeva arviointikeskustelu. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden saadakseen harjoittelu tulee suorittaa päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidonohjaajan tai muun näitä koulutuksia vastaavan sekä lastentarhanopettajan ohjauksessa alle 6-vuotiaiden ryhmässä. Esiopetusryhmässä tehtävää harjoittelua ei hyväksytä. Palkallisena tehtävää harjoittelua koskevat ohjeet löytyvät sosiaalialan Portaalista. Palkallisena tehtävää harjoittelua ei voi suorittaa lastenhoitajan eikä perhepäivähoitaja työtehtävissä eikä lastentarhanopettajana esiopetusryhmässä.


Takaisin