VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 3 > Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen (SAVA0104)

Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0104
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Palosaari, Sinikka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-3VK7.1.2019 – 2.6.2019Sinikka PalosaariSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
2S-SA-3A, S-SA-3B2.9.2019 – 31.5.2020Sinikka Palosaari, Ville NisonenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ikääntymiseen liittyvät muutokset ja niiden vaikutukset ikääntyvän toimintakykyyn sekä siihen liittyvät ajankohtaiset tutkimukset
- erilaiset toimintakyvyn mittaamisen ja tukemisen menetelmät sekä osaa soveltaa niitä käytännön asiakastilanteissa
- gerontologisen sosiaalityön periaatteet
- laatia ja toteuttaa toimintaa tukevan tuokion
- tuntee monikulttuurisuuden vaikutuksen vanhuksen elämään
- hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 t
- mistä luentoja 36 t
- Tehtävät 8 t
- Kuntouttavan viriketoimintatuokion
suunnittelu ja toteuttaminen vanhushuollon yksikössä. 16 t
- Itsenäistä opiskelua 75 t

Sisältö

- Vanhuspolitiikka
- Ikääntymisen aiheuttamat muutokset
- Toimintakyky käsitteenä ja sen mittaaminen
- Toimintakyvyn ylläpitäminen; fyysinen-, psyykkinen-, sosiaalinen- ja kongnitiivinen
- Kuntouttava viriketoiminta
- Gerontologinen sosiaalityö
- Erityiskysymyksiä; esim. vanhuus ja päihteet, kaltoinkohtelu
- Vanhushuollon kehittäminen
- Monikulttuurisuus ikääntyvien palveluiden kehittämisessä
- Teknologia

Opiskelumateriaali

T. Eloranta & Punkanen. T 2008. Vireään vanhuuteen. Helsinki. Tammi. Hygieia-sarja.
2) E. Heikkinen & Marin M. (toim.) 2003. Vanhuuden voimavarat. (soveltuvin osin). Vammala. Tammi.
3) Opettajan jakama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 36 t
Tehtävät 8 t
Kuntouttavan viriketoimintatuokion
suunnittelu ja toteuttaminen vanhushuollon yksikössä. 16 t

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija osaa
- analysoida toimintakyvyn eri tasoja ja arvioida kriittisesti niihin tarvittavat toimintakyvyn tukemisen menetelmiä.
- hakea aihepiirin ajankohtaista tietoa itsenäisesti sekä soveltaa sitä käytäntöön laaja-alaisesti.
- arvioida ja kehittää toimintakyvyn menetelmiä ottaen huomioon ikääntyneiden erityispiirteet.
- toimia vastuullisesti ja itsenäisesti ryhmän jäsenenä toiminnallisen tuokion suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Taso 3: Opiskelija osaa
- arvioida toimintakyvyn muutokset ja kykenee käyttämään toimintakyvyn mittaamisen menetelmiä sekä tunnistaa niitä toimintakyvyn ylläpitämisessä.
- hakea ajankohtaista tietoa ja soveltaa malleja asiaiaslähtöisesti
- koordinoida ja edistää ryhmän toimintaa toiminnallisen tuokion suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Taso 1: Opiskelija osaa
- tietää ikääntymiseen liittyviä toimintakyvyn muutoksia.
- käyttää toimintakyvyn mittaamisen menetelmiä.
- osaa toimia ryhmän jäsenenä toiminnallisen tuokion tavoitteiden saavuttamiseksi

Arviointimenetelmät

Vaihtoehtoineni:
Tentti/kotitentti; arviointi (Hyl. - K5)
Kirjareferaatti/elokuva -referaatti (hyväksytty-hylätty)

Pakollinen:
Raportti kuntouttavan viriketoiminnan tuokiosta (ryhmätyö); arviointi (hyväksytty- hylätty)


Takaisin