VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 4 > Ammatillinen kasvu IV (SAPA0105)

Ammatillinen kasvu IV

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0105
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliLähiop.Ilmoittautuminen
1S-SA-3VK, S-SA-4VK6.1.2020 – 24.5.2020Heidi BlomSuomi22 h16.12.2019 – 14.1.2020
3001SA2017-4A24.8.2020 – 20.12.2020Sinikka PalosaariSuomi 17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2017-4B24.8.2020 – 20.12.2020Ahti NymanSuomi 17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
* kehittää omaa ammatillista osaamistaan osana laajempaa hyvinvointipalveluiden kenttää.
* osaa tuoda esiin omaa monipuolista osaamistaan.
* analysoida osaamistarpeitaan ja pyrkii kehittämään niitä tavoitteellisesti tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi.

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä kehittämisnäkökulma.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h, josta lähiopetusta 16 h ja itsenäistä opiskelua 38 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I-III

Sisältö

* Kompetenssien arvioiminen suhteessa omaan osaamiseen
* Portfolion viimeistely ja esittäminen
* Menetelmäpakin sisällön esittäminen osana portfoliota
* Oman kehityksen ja osaamisen arvioiminen
* Jatkokoulutussuunnitelmat

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Raatikainen, Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula ja Vepsä Päivi (2019). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja reflektio portfolion avulla

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty
Opiskelija osaa

* valita ja soveltaa erilaisia menetelmiä kriittisesti perustellen
* hyödyntää omaa osaamistaan käytännön kehittämistoiminnassa moniammatillisissa työyhteisöissä

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien suorittaminen. Arvioidaan suoritettu/hyväksytty- periaatteella.


Takaisin