VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 3 > Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (SSAS0111)

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAS0111
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Kaminen, Merja
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
9S-SA-3LNP7.1.2019 – 2.6.2019Anne Savola-VaaraniemiSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tulkita varhaiskasvatuksen teoreettisia ja pedagogisia lähestymistapoja sekä tukea lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Opiskelija oppii arvioimaan kasvatus- ja opetuskäytäntöjä kriittisesti. Opiskelija osaa havainnoida, suunnitella, arvioida ja dokumentoida varhaispedagogiikkaa lapsilähtöisesti.

Opiskelijan työmäärä

Yht. 82 tuntia, josta lähiopetusta 40h ja itsenäistä 42h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perus- ja ammattiopinnot

Sisältö

Sensitiivinen kasvattaja. Kasvatuksen sukupuolistavia käytäntöjä päiväkodissa. Omahoitajuus. Pienryhmätoiminta. Päivähoito vanhemmuuden tukena ja lastensuojelun tukitoimena. Lapsikohtaisen varhaispedagogiikan havainnointi, suunnittelu, arviointi ja dokumentointi käytännön työvälineenä. Pedagogisia painotuksia.

Opiskelumateriaali

Mikkola Petteri & Nivalainen Kirsi. Lapselle hyvä päivä tänään. Näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen. 2009.
Heikka Johanna, Hujala Eeva & Turja Leena. Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. 2009.
Koivunen Pirjo-Leena. Hyvä päivähoito. Työkaluja sujuvaan arkeen. 2009.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, asiantuntijavierailut, demonstraatiot, ryhmätehtävät

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija osaa arvioida varhaiskasvatuksen teoreettisia ja pedagogisia lähestymistapoja. Opiskelija osaa perustella valitsemiaan kasvatuskäytäntöjä lasta arvostavalla ja lapsen tarpeet huomioivalla tavalla. Hän osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida monipuolisesti omaa työskentelyään, joka perustuu yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän havainnointiin.
Taso 3-4
Opiskelija osaa vertailla varhaiskasvatuksen teoreettisia ja pedagogisia lähestymistapoja. Hän osaa käyttää erilaisia kasvatusmenetelmiä. Hän osaa analysoida erilaisia tapoja suunnitella, arvioida ja dokumentoida varhaiskasvatusta. Hän osaa soveltaa yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän havainnointia toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Taso 1-2
Opiskelija osaa kuvailla varhaiskasvatuksen teoreettisia ja pedagogisia lähestymistapoja. Hän osaa tunnistaa erilaisia kasvatuskäytäntöjä ja kykenee selittämään niiden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Hän osaa ymmärtää varhaispedagogiikan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja dokumentoinnin merkityksen työtä ohjaavina periaatteina.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe, essee, ryhmätehtävä, demonstraatiot


Takaisin