VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Sosiaalialan ruotsi II (SSAP0602)

Sosiaalialan ruotsi II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAP0602
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Wähä, Anne
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
15S-SA-2A1.9.2017 – 22.12.2017Anne WähäSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
16S-SA-2B1.9.2017 – 22.12.2017Anne WähäSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
17S-SA-2VK8.1.2018 – 1.6.2018Anne WähäSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ammatillisen kielitaidon kehittäminen. Opiskelija perehtyy oman ammattialansa kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opiskelija selviää oman alansa perusasiakastilanteista ja tiedostaa alan viestinnän erityispiirteet. Hän kykenee keskustelemaan ammatillisista aiheista ja hankkimaan syventävää tietoa valitsemastaan ammatillisesta osa-alueesta. Hän pystyy käyttämään ruotsia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana sekä työelämässä. Opiskelijalla on myös myönteinen asenne kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä: 54 h
- Työjärjestyksessä:18h
- Virtuaaliopinnot: 16h
- Itsenäinen opiskelu: 20h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Valmentava ruotsi ja/tai toisen asteen ruotsin opinnot

Sisältö

Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kirjoittamisharjoitukset, oppisisältö on integroitu omaan ammattialaan

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali. Oman alan tieteelliset artikkelit.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ohjattuja tehtäviä, itsenäisiä tehtäviä, tentit. Kommunikatiivinen kieltenoppiminen, pari- ja ryhmätyöt, aktiivinen osallistuminen, kirjoittamalla ja puhumalla oppiminen, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Taitotaso 5
Opiskelija osaa ja selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija osaa käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen. Opiskelija haluaa koko ajan kehittää kielitaitoaan.

Taitotaso 3
Opiskelija osaa ja selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja osaa käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 1
Opiskelija osaa ja pystyy osallistumaan tavallisimpiin ennakoitaviiin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija osaa kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, aktiivinen osallistuminen, suullinen tentti, keskustelun alustus / suullinen esitys, vertaisarviointi.
Numeerinen arviointi 1-5

Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) suullisesta kielitaidosta erikseen


Takaisin