VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Sosiaalialan englanti (SSAP0503)

Sosiaalialan englanti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAP0503
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Wähä, Anne
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SA-2A8.1.2018 – 1.6.2018Camilla HaraldSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
17S-SA-2B8.1.2018 – 1.6.2018Camilla HaraldSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ammatillisen kielitaidon kehittäminen. Opiskelija perehtyy oman ammattialansa kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opiskelija selviää oman alansa perusasiakastilanteista ja tiedostaa alan viestinnän erityispiirteet. Hän kykenee keskustelemaan ammatillisista aiheista ja hankkimaan syventävää tietoa valitsemastaan ammatillisesta osa-alueesta . Hän pystyy käyttämään englantia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana sekä työelämässä. Opiskelijalla on myönteinen asennoituminen kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä: 81h
- työjärjestyksessä: 20h
- virtuaali: 40h
- itsenäinen opiskelu: 21h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Valmentava englanti ja/ tai toisen asteen englannin opinnot

Sisältö

Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kirjoittamisharjoitukset, oppisisältö integroitu omaan ammattialaan.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali
Oman alan tieteelliset artikkelit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kommunikatiivinen kieltenoppiminen, pari- ja ryhmätyöt, aktiivinen osallistuminen, kirjoittamalla ja puhumalla oppiminen, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Taitotaso 5
Opiskelija osaa viestiä sujuvasti englanniksi suullisesti ja kirjallisesti. Hänellä on laaja sanavarasto ja hän ymmärtää alansa tekstejä ilman ongelmia. Opiskelija haluaa koko ajan kehittää kielitaitoaan.

Taitotaso 3
Opiskelija osaa ja pystyy osallistumaan työelämän kommunikaatiotilanteeseen tehden vain satunnaisia virheitä. Opiskelija osaa alansa keskeisen sanaston ja ymmärtää alansa tekstejä.

Taitotaso 1
Opiskelija osaa ja pystyy seuraamaan ja olemaan mukana työelämän kommunikaatiotilanteessa. Hän osaa alansa perussanastoa ja ymmärtää alansa tekstin pääsisällön.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, aktiivinen osallistuminen, kirjallinen ja suullinen tentti, keskustelun alustus artikkelin pohjalta sekä suullinen esitys, vertaisarviointi.


Takaisin