VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Sosiaalialan asiakastyö (SSAH0002)

Sosiaalialan asiakastyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAH0002
Tyyppi: Pakollinen / Harjoittelu
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 11 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
13S-SA-2A8.1.2018 – 27.2.2018Kati LångsjöSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
14S-SA-2B8.1.2018 – 27.2.2018Kati LångsjöSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy harjoittelupaikassaan ihmisten toimintakykyyn ja elämänhallintaan vaikuttaviin yksilöllisiin, yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. Opiskelija perehtyy johonkin toimintakyvyn kannalta keskeiseen sosiaaliseen ongelmaan yksilön ja perheen kannalta. Opiskelija tuntee erilaisia sosiaalialan työmenetelmiä ongelmien ehkäisemiseksi, lievittämiseksi ja poistamiseksi. Opiskelija tuntee erilaisia sosiaalisen tuen muotoja yksilön ja yhteisön toimintakyvyn ja osallisuuden tukemiseksi. Opiskelija harjaantuu toimimaan työyhteisön ja erilaisten ryhmien jäsenenä ja ohjaajana erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija hankkii tietoa erilaisista sosiaalipalveluiden ja hyvinvointipalveluiden toteuttamistavoista sekä palvelukykyyn, laatuun, vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Opiskelijan työmäärä

Ohjattu harjoittelu 293 h, josta oppimistehtävään varattu 14h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Harjoittelu: perehtyminen asiakkuuteen. Edeltävät teoriaopinnot.

Sisältö

Erilaiset sosiaalihuollon asiakaspalveluun liittyvät ohjaus-, tukemis- ja neuvontatehtävät sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vanhus- ja vammaispalvelutyön, työvoimahallinnon, Kansaneläkelaitoksen tai järjestöjen palveluissa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty

Opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa yleisten tavoitteiden pohjalta
Oppimistehtävät on tehty
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan realistisesti ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
Harjoittelujakson tavoitteet on pääosin saavutettu
Opiskelija on motivoitunut sosiaalialan työhön
Opiskelija ymmärtää ammattietiikan merkityksen työssä
Suoriutuu tehtävistään yhteistyössä ohjaajan kanssa ja kykenee perustelemaan toimintaansa
Itsenäinen työote ja suunnitelmallisuus lisääntyvät harjoittelujakson kuluessa
Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa
Opiskelijalla on valmiudet toimia ryhmän jäsenenä
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on luontevaa ja tarkoituksenmukaista
Opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaperiaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti
Opiskelija kysyy neuvoa ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää
Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa tarkoituksenmukaisesti ja kykenee perustelemaan toimintaansa teorian avulla

Hylätty

Vastuunotto omasta opiskelusta, itseohjautuvuus, motivaatio ja oma-aloitteisuus puuttuvat
Opiskelijan toiminta harjoittelupaikalla on sosiaalialan eettisten periaatteiden vastaista
Yhteistyötaitojen puuttuminen
Oman toiminnan perustelemattomuus
Olennaiset puutteet tietoperustassa
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä, suhtautuminen asiakkaisiin välinpitämätöntä
Vetäytyminen työyhteisöstä, toimiminen työyksikön toimintaperiaatteiden vastaisesti
Liialliset poissaolot, ei pidä kiinni työajoista
Oppistehtäviä ei ole tehty

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.


Takaisin