VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen (SSAA0704)

Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0704
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Palosaari, Sinikka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SA-2A8.1.2018 – 1.6.2018Sinikka PalosaariSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
17S-SA-2B8.1.2018 – 1.6.2018Sinikka PalosaariSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ikääntymiseen liittyvät muutokset ja niiden vaikutukset ikääntyvän toimintakykyyn sekä siihen liittyvät ajankohtaiset tutkimukset. Opiskelija tuntee erilaiset toimintakyvyn mittaamisen ja tukemisen menetelmät sekä osaa soveltaa niitä käytännön asiakastilanteissa. Opiskelija perehtyy gerontologiseen sosiaalityöhön. Opiskelija osaa laatia ja toteuttaa toimintaa tukevan tuokion.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 81 t, josta lähiopetusta 40 t ja itsenäistä opiskelua 41 t. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Ikääntyminen ja toimintakyky, tutkimukset, toimintakyvyn mittaamisen menetelmät, toimintakyvyn tukemisen menetelmät, gerontologinen sosiaalityö.

Opiskelumateriaali

1) T. Eloranta & Punkanen. T 2008. Vireään vanhuuteen. Helsinki. Tammi. Hygieia-sarja.
2) E. Heikkinen & Marin M. (toim.) 2003. Vanhuuden voimavarat. (soveltuvin osin). Vammala. Tammi.
3) Opettajan jakama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut ja toiminnallisen tuokion suunnittelu ja toteuttaminen.

Arviointikriteerit

TASO 5: Opiskelija tietää toimintakyvyn eri tasot ja osaa arvioida niihin tarvittavat toimintakyvyn tukemisen menetelmät. Opiskelija tuntee ajankohtaisen tutkimuksen sekä osaa soveltaa sitä käytäntöön. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää toimintakyvyn menetelmiä ottaen huomioon ikääntyneiden erityispiirteet. Opiskelija osallistuu aktiivisena jäsenenä toiminnallisen tuokion suunnitteluun ja toteutukseen.
TASO 3: Opiskelija tietää toimintakyvyn muutokset ja kykenee käyttämään toimintakyvyn mittaamisen menetelmiä sekä tunnistaa niitä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Opiskelija tuntee ajankohtaista tutkimusta osana käytäntöä. Osallistuu aktiivisena jäsenenä toiminnalliseen tuokioon.
TASO 1: Opiskelija tuntee ikääntymiseen liittyviä toimintakyvyn muutoksia. Tietää toimintakyvyn mittaamisen menetelmiä. Osallistuu toiminnalliseen tuokioon.

Arviointimenetelmät

Tentti/tehtävä 50 %, raportti (toiminnallinen tuokio) 50 %.


Takaisin