VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Sosiokulttuurinen työ (SSAA0703)

Sosiokulttuurinen työ

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0703
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Hyttilä-Huhta, Tytti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SA-2A8.1.2018 – 1.6.2018Sanna KeskikuruSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
17S-SA-2B8.1.2018 – 1.6.2018Sanna KeskikuruSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida yhteiskunnan, kulttuurin, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin ja terveyden välisiä suhteita. Opiskelija paneutuu erilaisten yhteisöjen ja ihmisen toiminnan väliseen vuorovaikutukseen. Opiskelija osaa tukea asiakasta ja asiakasryhmiä omatoimiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen ja osaa niveltää vapaaehtoistyön virallisen palveluverkostoon voimavaraksi. Opiskelija kehittää omia tiimityötaitojaan.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 78 h, josta luennot ja harjoitukset 29 h, projektityö 10 h, omatoiminen opiskelu 39 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Monikulttuurinen asiakastyö, ammatillinen kasvu asiakastyössä

Sisältö

Sosiokulttuurinen osaaminen ja innostaminen, yhteisöllinen työ, yhdyskuntatyö, sosiaaliset verkostot, vapaaehtoistyö. Ihmisen toiminnan ja kulttuurisen, sosiaalisen sekä fyysisen ympäristön välinen vuorovaikutus. Kulttuuri hyvinvoinnin luojana.

Opiskelumateriaali

-Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Tampere. Vastapaino
-Liikanen, H-L. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Opetusministeriö. 2010. Yliopistopaino.
-Juhila K. & Forsberg H. & Roivainen I.(toim.).2002. Marginaalit ja sosiaalityö.(osia). Jyväskylä.
Hyyppä. M. T. & Liikanen. H-L. Kulttuuri ja terveys. Edita.2005 (osia)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ohjattu yhteisöllinen projekti, omatoiminen opiskelu

Arviointikriteerit

Tasot 1-2: Opiskelija tuntee sosiokulttuurisen työn toimintatapoja ja tavoitteita sekä ymmärtää sosiaalisten verkostojen ja ympäristön vaikutuksen ihmisen hyvinvointiin. Opiskelija osallistuu yhteisöllisen projektin toteutukseen.

Tasot 3-4: Opiskelija osaa soveltaa sosiokulttuurisen työn menetelmiä yhteisön voimavaroja ja sosiaalista osallisuutta vahvistaen. Opiskelija osaa niveltää vapaaehtoistyön voimavarana sosiaalialan työhön.

Taso 5: Opiskelija osaa arvioida ja kehittää sosiokulttuurisen työn toimintatapoja ja menetelmiä asiakkaan ja yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Opiskelija löytää uusia hyvinvointia vahvistavia mahdollisuuksia kulttuurin ja sosiaalialan työn yhteyksistä.

Arviointimenetelmät

Projektin raportti. Numeerinen arviointi.


Takaisin