VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Kuntouttava työ (SSAA0702)

Kuntouttava työ

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0702
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Långsjö, Kati
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SA-2A8.1.2018 – 1.6.2018Kati LångsjöSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
17S-SA-2B8.1.2018 – 1.6.2018Kati LångsjöSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan moniammatillisesta kuntoutuksesta ja tuntee sosiaalisen, kasvatuksellisen, ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen menetelmiä toimintakyvyn tukemisessa. Opiskelija tuntee eri tavoin tuotettuja hyvinvointipalveluita niin että kykenee ohjaamaan asiakkaita tarkoituksenmukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Opiskelija tietää kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet ja keinot. Opiskelija ymmärtää kuntoutuksen mahdollisuudet terveyden edistämisessä ja toimintakyvyn tukemisessa. Opiskelija tuntee eri tavoin tuotettuja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita niin, että kykenee ohjaamaan asiakkaita tarkoituksenmukaisesti hakemaan kuntoutuspalveluja. Opiskelija osaa ohjata asiakasta käyttämään apuvälineitä kotona kuntoutumisen ja selviytymisen tukena.

Opiskelijan työmäärä

Luento-opetusta 52 tuntia, harjoituksia verkossa 26 tuntia, omatoimista opiskelua 94 tuntia. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Kuntoutuminen, kuntoutuksen tavoitteet ja kehityssuunnat. Sosiaalisen kuntoutuksen eri muodot. Palveluohjaus. Kasvatuksellinen kuntoutus, ammatillinen erityisopetus, ammatillinen kuntoutus, työvoimahallinnon palvelujärjestelmä ja kuntouttava työtoiminta. Lääkinnällisen kuntoutuksen eri muodot, apuvälineet ja niiden hankinta, KELA:n kuntoutusetuudet.

Opiskelumateriaali

Järvikoski, A. & Härkäpää, K. Kuntoutuksen perusteet. Helsinki.WSOY, 2004 - Sosiaali- ja terveysministeriö 2001. Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja. Helsinki. STM. - Haataja (toim.).
Verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus, harjoitukset, oppimistehtävien tekeminen verkkoympäristössä

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija osaa arvioida kuntoutusjärjestelmän toimivuutta ja kehittää kuntoutusmuotoja asiakaslähtöisesti
Tasot 1-2: Opiskelija tunnistaa ammatillisen, kasvatuksellisen, sosiaalisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen työmenetelmiä
Tasot 3-4: Opiskelija osaa soveltaa kuntoutuksen menetelmiä asiakastapauksiin ja yhdistellä kuntoutusmenetelmiä toimiviksi kuntoutuspoluiksi
Tasot 1-2: Opiskelija tunnistaa ammatillisen, kasvatuksellisen, sosiaalisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen työmenetelmiä

Arviointimenetelmät

Verkkotehtävien suorittaminen. Tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin