VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Kuntouttavat työmenetelmät (SSAA0700)

Kuntouttavat työmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SSAA0700
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 17 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan moniammatillisesta kuntoutuksesta ja tuntee sosiaalisen, kasvatuksellisen, ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen menetelmiä toimintakyvyn tukemisessa. Opiskelija tuntee eri tavoin tuotettuja hyvinvointipalveluita niin että kykenee ohjaamaan asiakkaita tarkoituksenmukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Opiskelija osaa analysoida yhteiskunnan, kulttuurin, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin ja terveyden välisiä suhteita. Opiskelija osaa tukea asiakasta ja asiakasryhmiä omatoimiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen ja osaa niveltää vapaaehtoistyön virallisen palveluverkostoon voimavaraksi.

Opiskelija perehtyy ikääntymiseen ja elämänmuutoksiin ja iihin vaikuttaviin tekijöihin sekä ymmärtää ikääntymisen osana ihmisen elinkaarta. Opiskelija tuntee vanhuspolitiikan yhteiskuntapolitiikan osana ja heitä koskevat palvelujärjestelmät. Opiskelija tuntee ikääntyviä koskevan lainsäädännön ja laatuvaatimukset. Opiskelija osaa laatia palvelusuunnitelman.

Sisältö

Kuntoutuminen, kuntoutuksen tavoitteet ja kehityssuunnat. Sosiaalisen kuntoutuksen eri muodot. Palveluohjaus. Kasvatuksellinen kuntoutus, ammatillinen erityisopetus, ammatillinen kuntoutus, työvoimahallinnon palvelujärjestelmä ja kuntouttava työtoiminta. Lääkinnällisen kuntoutuksen eri muodot, apuvälineet ja niiden hankinta, KELA:n kuntoutusetuudet.
Sosiokulttuurinen osaaminen ja innostaminen, yhteisöllinen työ, yhdyskuntatyö, sosiaaliset verkostot, vapaaehtoistyö. Ihmisen toiminnan ja kulttuurisen, sosiaalisen sekä fyysisen ympäristön välinen vuorovaikutus. Kulttuuri hyvinvoinnin luojana.
Ikääntyminen ja elämänmuutokset, vanhuspolitiikka, julkiset ja vaihtoehtoiset palvelujärjestelmät, tutkimukset, lainsäädäntö ja siihen liittyvät kunnalliset ja valtakunnalliset ohjeistukset ja strategiat.


Takaisin