VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Sosiaalialan lääketieto (SSAA0605)

Sosiaalialan lääketieto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0605
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Huusko, Taina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SA-2A1.9.2017 – 22.12.2017Taina HuuskoSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
17S-SA-2B1.9.2017 – 22.12.2017Taina HuuskoSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja lääkehoitoa koskevan muun ohjeistuksen perusteet ja vaatimukset. Opiskelija tietää lääkehoidon tarpeellisuuden sosiaalialan ammattilaisen työssä sekä tuntee vastuunsa sen toteuttamisessa. Opiskelija ymmärtää turvallisen lääkehoidon merkityksen asiakkaan hyvinvoinnin kannalta sekä osaa arvioida omaa toimintaansa siinä. Opiskelija osaa tarvittaessa laskea virheettömästi luonnollista tietä annettavien lääkevalmisteiden ja injektioiden oikean annoksen asiakkaalle sekä hallitsee tilavuus- ja painomittojen yksiköt.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä: 54 tuntia, josta 26 tuntia lähiopetusta, 27 tuntia itsenäistä opiskelua. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Esitiedot: ei tarvita.

Sisältö

Oppisisältö: erilaiset lääkemuodot ja antotavat, lääkeaineiden turvallinen käsittely ja säilyttäminen, lääkeaineen imeytyminen ja poistuminen elimistöön/elimistöstä, ihonalaisen injektion antaminen, lääkkeen vaikutusten arviointi

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali: 1) Turvallinen lääkehoito: Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Stm:n julkaisuja. Oppaasta luvut: Luku 5 Lääkehoidon prosessi sivut 36-39; luku 6 kokonaan sivut 43 – 63. 2) Luennot ja opettajan jakama materiaali. Moodle- verkkoympäristö opiskelun tukena.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät: Luennot, tehtävät ja käytännön harjoitustunnit, virtuaaliopetus. Pienryhmissä lääkkeiden jako annoksiin ja injektion anto ihon alle. Lääkkeiden annostelun harjoittelu: kiinteät, nesteet ja injektion annon lääkkeiden annostuslaskujen harjoittelu.

Arviointikriteerit

Arviointi koostuu kahdesta osasta: Teoriaosuus ja lääkelaskut. Kurssi katsotaan suoritetuksi, kun molemmat osiot on suoritettu hyväksyttävästi.
1)Teoriaosuus
Arviointitaso 1: Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevaa lainsäädäntöä ja muuta ohjeistusta. Opiskelija tietää lääkkeiden antotapoja ja tietää turvallisen lääkehoidon perusteita. Opiskelija suorittaa lääkelaskut virheettömästi.
Arviointitaso 3: Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevan lainsäädännön ja muun ohjeistuksen. Opiskelija tietää turvallisen lääkehoidon perusteet sekä osaa arvioida lääkehoidon tarpeellisuutta asiakaslähtöisesti. Opiskelija tietää erilaiset lääkkeenantotavat . Opiskelija suorittaa lääkelaskut virheettömästi.
Arviointitaso 5: Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevan lainsäädännön ja muun ohjeistuksen. Opiskelija tietää turvallisen lääkehoidon perusteet sekä osaa arvioida omaa toimintaansa sekä lääkehoidon tarpeellisuutta asiakaslähtöisesti. Opiskelija tietää erilaiset lääkkeenantotavat sekä niiden vaikutusmekanismit. Opiskelija suorittaa lääkelaskut virheettömästi.

2)Lääkelaskut
Arviointitaso: Hyväksytty – Hylätty.

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelmät: 1) Teoriatentti 2) Lääkelaskut (virheetön suoritus). Opiskelija saa opintojakso suorittamisen jälkeen todistuksen (Lääkehoito –passi). Kurssi arvioidaan numeerisesti teoriaosan perusteella. 2016-2017 alkaen: Opiskelijan osaamisen todistus= merkintä opintojakson hyväksytystä suorittamisesta. Osaaminen näkyy opintojakson tavoitteissa, sisällössä ja arviointikriteereissä. Opiskelija ei saa erillistä todistusta. 3) Kurssin hyväksilukeminen aikaisemman tieto-taitotason perusteella.
Ennen hyväksilukemista hakija osoittaa tieto-taitonsa lääkehoidossa olevan kurssin vaatimalla tasolla teoriakokeen (sisältää lääkelaskuja) ja näyttökokeen perusteella. Teoriakoe ja näyttökoe järjestetään kurssin alussa.
Arviointitaso: Hyväksytty-hylätty.

Lisätietoja

Ahot - menetelmä tulee kyseeseen erityistapauksissa; kriteerinä esim. työssä saatu koulutus lääkehoidosta/päivitys, työskentely ammattia vastaavissa tehtävissä väh. 1-2 vuotta.
Hyväksytty teoriakoe,laskukoe ja näyttö.


Takaisin