VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Kriminaalityö (SSAA0604)

Kriminaalityö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0604
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Bragge, Aira
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy rikollisuuden selitysteorioihin ja kriminaalityön periaatteisiin. Opiskelija tutustuu kriminaalityön kentän eri toimijoihin sekä organisaatioihin. Opiskelija perehtyy rikoksen uhrien auttamismenetelmiin ja -tapoihin. Opiskelija työstää omaa suhdettaan rikoksentekijöihin ja rikollisuuteen.

Opiskelijan työmäärä

26 h kontaktia sisältäen Kriminaalityö -opintojakson orientaation, vierailijaluennot ja opintojakson lopetuksen/ palautteen sekä 28 h itsenäistä sisältäen oppimisaineistoon perehtymisen ja oppimistehtävän työstämisen.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Oman alan perusopinnot

Sisältö

Rikollisuus, kriminaalipolitiikka, kriminaalihuollon palvelut, rikollisuutta selittävät teoriat, rikoksen uhrit, tukimuodot rikoksen uhreille, oikeudenkäynti prosessina, seuraamusjärjestelmä, ennalta ehkäisy, sosiaalinen kuntoutus.

Opiskelumateriaali

Vierailijaluennot

Kirjallisuus:
Kjällman, Petra. 2011. Rikoksen uhrin käsikirja.PS-kustannus.
Kjällman, Petra. 2002. Rikoksella loukattu: rikoksen uhrin käsikirja. Rikosuhripäivystys. Vantaa: Dark Oy.
Lavikkala, Raino & Linderborg, Henrik 2011. Rikosseuraamustyön kehittämisen kysymyksiä. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Vantaa.
Linderborg, Henrik, Suonio Mari & Lassila Tytti (toim.) 2014. Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/ 2014. Saatavilla
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/risenjulkaisusarja/sosiaalityojasosiaalinentukirikosseuraamusalalla

Itsenäinen opiskelu

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Vierailijaluentojen ja kirjallisuuden pohjalta oppimistehtävä

Arviointikriteerit

K5
Oppimistehtävä on tehty tehtäväksiannon mukaisesti. Opiskelija suunnittelee, arvioi, perustelee ja kehittää omaa toimintaansa (reflektointi), suhdettaan rikoksentekijöihin ja rikollisuuteen, myös kriittisesti. Opiskelija osaa arvioida kriminaalityön toimintaprosessia (kriminaalityön toimijoiden välisiä yhteyksiä) parempien toimintatapojen kehittämiseksi. Oppimistehtävässä on noudatettu Vamk:n Kirjallisen työn ohjetta.

H3-H4
Oppimistehtävä on tehty tehtäväksiannon mukaisesti. Opiskelija osaa analysoida omaa toimintaansa (reflektointi), suhdettaan rikoksentekijöihin ja rikollisuuteen, myös kriittisesti. Opiskelija osaa analysoida kriminaalityön toimintaprosessia (kriminaalityön toimijoiden välisiä yhteyksiä). Opiskelija kykenee soveltamaan kriminaalityötä koskevaa teoriaa mahdollisiin käytännön tilanteisiin. Oppimistehtävässä on noudatettu Vamk:n Kirjallisen työn ohjetta.

T1-T2
Oppimistehtävä on tehty tehtäväksiannon mukaisesti. Opiskelija tunnistaa kriminaalityön periaatteet. Opiskelija osaa määritellä kriminaalityön kentän eri toimijoita sekä organisaatioita. Opiskelija ymmärtää kriminaalityön toimijoiden väliset yhteydet. Opiskelija tunnistaa rikoksen uhrien auttamismenetelmiä ja -tapoja. Opiskelija osaa kuvailla kriminaalityön toimintaprosessin.Oppimistehtävässä on noudatettu Vamk:n Kirjallisen työn ohjetta.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi


Takaisin