VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Mielenterveystyö (SSAA0603)

Mielenterveystyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0603
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Blomqvist, Ann-Sophie
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SA-2A1.9.2017 – 22.12.2017Karina BjörninenSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
17S-SA-2B20.11.2017 – 22.12.2017Karina BjörninenSuomi 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä niihin liittyviä voimavaroja yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla. Opiskelija tuntee eri ikäkausiin ja elämäntilanteisiin liittyviä psyykkisiä tarpeita ja uhkatekijöitä. Opiskelija on selvillä keskeisistä mielenterveydenhäiriöistä, traumaattisista kriiseistä sekä tuntee mielenterveystyössä käytettäviä hoito- ja työmuotoja. Opiskelija tuntee mielenterveystyötä ohjaavaa lainsäädäntöä sekä osaa ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisiin mielenterveyspalveluihin.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta 26 h kontaktiopetusta, 28 h itsenäistä opiskelua. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Mielenterveyden lähtökohdat ja mielenterveyden edistäminen. Mielenterveyden palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö sekä mielenterveystyötä ohjaavia keskeisiä normeja. Mielen sairastuminen ja tavallisimmat mielenterveydenhäiriöt. Kriisiteorioita ja traumaattinen kriisi prosessina sekä työmenetelmiä kriisitilanteissa.

Opiskelumateriaali

- Saarelainen, Stengård & Vuori-Kemilä. 2007. Mielenterveys- ja päihdetyö. Helsinki: WSOY
- Saari. 2003. Kuin salama taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. Keuruu: Otava.
- mahdollinen muu jaettu materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, keskusteluja, opintokäynti, pienryhmätyö

Arviointikriteerit

Taso 1-2: Opiskelija ymmärtää mielenterveyden lähtökohdat ja osaa kertoa tavallisimmista mielenterveydenhäiriöistä.

Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa kuvailemalla mielenterveystyön rakenteen, tuntee palvelujärjestelmän ja osaa ohjata asiakkaita palveluiden piiriin. Tuntee mielenterveyshäiriöiden vaikutukset ihmiseen ja hänen lähiomaisiinsa.

Taso 5: Opiskelija tuntee mielenterveystyön tilan ja tärkeyden yhteiskunnassamme, tuntee palvelujärjestelmän ja ymmärtää mielenterveyshäiriöistä kärsivien asiakkaiden tilanteen ja erityistarpeet.

Arviointimenetelmät

Luentoihin ja opintokäyntiin osallistuminen, ryhmätyön ja muiden mahdollisten tehtävien suorittaminen.


Takaisin