VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Päihdetyö (SSAA0602)

Päihdetyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0602
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Blomqvist, Ann-Sophie
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17S-SA-2A, S-SA-2B8.1.2018 – 1.6.2018Karina BjörninenSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää päihdepolitiikan ja tuntee päihteiden käyttöön liittyvät keskeisimmät säädökset, palvelut ja vastuut. Opiskelija saa yleiskuvan päihdeongelman luonteesta ja tuntee päihdetyön yleisimmät toimintamallit sekä toteuttajatahot. Opiskelija oppii tunnistamaan päihteiden väärinkäytön ja päihderiippuvuuden sekä ymmärtää riippuvuuden vaikutuksen päihteidenkäyttäjään ja hänen omaisiinsa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 81 h, josta kontaktiopetusta 39 h ja itsenäistä opiskelua 42 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Päihderiippuvuuden kehittyminen ja riippuvuuden vaikutus lähiomaisiin. Päihdehuollon palvelut, tavoitteet ja keskeiset periaatteet. Päihdetyön keskeisimmät menetelmät, ennaltaehkäisevä päihdetyö, päihdehuoltolaki.

Opiskelumateriaali

- Havio, Inkinen & Partanen (toim.) 2008. Päihdehoitotyö. Helsinki: Tammi.
- Lappalainen-Lehto, Romu & Taskinen. 2007. Haasteena päihteet. Helsinki.WSOY
- Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas. /www.vaasa.fi/sosiaali ja terveys/päihdehuolto/päihdetyön palveluopas
- muu opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, opintokäynti, kirjareferaatti, ryhmätyö

Arviointikriteerit

Taso 1-2: Opiskelija tuntee tärkeimmät päihdepolitiikan periaatteet, päihdetyön muodot ja ymmärtää päihteiden vaikutukset ihmiseen.
Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa tietämystään päihdehuollosta ja päihderiippuvuudesta asiakastapauksiin. Opiskelija osaa käyttää ja teoriassa soveltaa jonkun päihdetyön menetelmän.
Taso 5: Opiskelijalla on kyky hahmottaa päihdehuollon tilan ja tärkeyden yhteiskunnassamme, osaa tulkita päihderiippuvuuden vaikutuksen asiakkaaseen ja hänen omaisiinsa sekä soveltaa oppimansa tietoja siten, että hän asiakastilanteessa pystyisi perustelemaan erinäisiä ratkaisuehdotuksia.

Arviointimenetelmät

Kirjareferaatin tekeminen, osallistuminen ryhmätyöhön ja opintokäyntiin ja/tai vierailevan luennoitsijan tuntiin. Kirjallinen tehtävä tai tentti.


Takaisin