VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Asiakastyön työmenetelmät (SSAA0502)

Asiakastyön työmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0502
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Långsjö, Kati
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SA-2A1.9.2017 – 22.12.2017Sanna KeskikuruSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
17S-SA-2B1.9.2017 – 22.12.2017Sanna KeskikuruSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sosiaalialan ammatillisen toiminnan ydinalueisiin ja saa asiakastyön perusvalmiuksia. Opiskelija osaa työskennellä asiakaslähtöisesti ja voimavarakeskeisesti erilaisissa elämäntilanteissa olevien sekä kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten sosiaalisten ongelmien lieventämisessä ja ehkäisyssä. Opiskelija tuntee sosiaalialan erityispalveluiden toimintatapoja. Opiskelija tuntee sosiaalialan erityispalveluiden toimintatapoja. Opiskelija osaa toimia jäsenenä moniammatillisessa ryhmässä. Opiskelija harjaantuu ryhmän ohjaamisessa ja osaa hyödyntää yhteisötyön mahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa asiakkaan tukemiseksi.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 162h, josta luento-opetusta 42 tuntia, asiakasryhmän ohjaamista 10 tuntia ja omatoimista työskentelyä 110h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Ammatillisen asiakastyön prosessi, ammatillinen vuorovaikutus, ratkaisukeskeiset työmenetelmät ja sosiaalialan erityispalvelut. Yhteisötyö, moniammatillinen verkostotyö, sosiaalisen tuen muodot ja merkitys, ryhmän ohjaaminen ja tiimityö.

Opiskelumateriaali

Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. Juva. WSOY.
Särkelä, A. 2001 Välittäminen ammattina. Tampere. Vastapaino
Niemistö, R. 2002. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot.
Roivanen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (Toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. PS-Kustannus. 2008

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, opintokäynnit, asiakasryhmien ohjaaminen

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija osaa arvioida asiakastyössä tilanteeseen sopivan työtavan ja suunnitella asiakastyön prosessia asiakaslähtöisesti tilanteen mukaan. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää yhteisö- ja ryhmätyön toimintatapoja ja menetelmiä asiakkaan hyvinvoinnin lisäämiseksi. Opiskelija löytää keinoja asiakkaan voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseksi moniammatillisessa tiimissä toimien.

Tasot 1-2: Opiskelija tuntee asiakastyön prosessin ja osaa määritellä eri vaiheiden työtavat. Opiskelija tunnistaa omia kasvutarpeitaan ja vahvuuksiaan asiakastyön tekijänä. Opiskelija tunnistaa yhteisötyön toimintatapoja ja ymmärtää sosiaalisen tuen ja vertaistuen merkityksen asiakastyössä. Opiskelija osallistuu ryhmätyön toteutukseen.
Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa asiakasvuorovaikutuksen teoriaa käytännön harjoituksiin ja ohjaustilanteisiin. Opiskelija osaa soveltaa eri työmenetelmiä harjoituksissa ja asiakasohjaustilanteissa voimavaralähtöisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ryhmätyön toteutukseen.
Tasot 1-2: Opiskelija tuntee asiakastyön prosessin ja osaa määritellä eri vaiheiden työtavat. Opiskelija tunnistaa omia kasvutarpeitaan ja vahvuuksiaan asiakastyön tekijänä. Opiskelija tunnistaa yhteisötyön toimintatapoja ja ymmärtää sosiaalisen tuen ja vertaistuen merkityksen asiakastyössä. Opiskelija osallistuu ryhmätyön toteutukseen.

Arviointimenetelmät

Yhteinen ryhmätehtävä (sis. ryhmänohjauksen), lukupäiväkirjan ja ammatillisen kasvun päiväkirjan tekeminen


Takaisin