VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Vuosi 2 > Sosiaaliset haasteet eri elämäntilanteissa (SSAA0501)

Sosiaaliset haasteet eri elämäntilanteissa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0501
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 9 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SA-2A1.9.2017 – 22.12.2017Ahti Nyman, Joni Suvanto, Sinikka PalosaariSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
17S-SA-2B1.9.2017 – 22.12.2017Ahti Nyman, Joni Suvanto, Sinikka PalosaariSuomi21.8.2017 – 18.9.2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy yhteiskunnan monikulttuurisen kehityksen vaikutuksiin sosiaalialan työssä. Opiskelija osaa työskennellä asiakaslähtöisesti ja voimavarakeskeisesti kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten sosiaalisten ongelmien lieventämisessä ja ehkäisyssä. Opiskelija ymmärtää ja osaa tukea ja ohjata maahanmuuttajaa kotoutumisessa sekä integroitumisessa yhteiskuntaan.
Opiskelija perehtyy erilaisten asiakkaiden elämään ja arkeen vaikuttaviin yksilöllisiin, yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. Opiskelija jäsentää sosiaalisten ongelmien syntyyn ja ehkäisemiseen vaikuttavia prosesseja sekä ymmärtää sosiaalisten ongelmien vaikutukset yksilöiden ja perheiden elämässä. Opiskelija tunnistaa syrjäytymiseen vaikuttavia riskitilanteita nyky-yhteiskunnassa.
Opiskelija syventää tietämystään sosiaalisista ongelmista perheiden ja lasten näkökulmasta ja tuntee lastensuojelutyön periaatteet ja keskeisimmät toimintatavat. Opiskelija tuntee perhekeskeisen työn menetelmiä ja harjaantuu perheiden palvelutarpeiden tunnistamisessa. Opiskelija perehtyy lastensuojelun lainsäädäntöön ja tuntee lastensuojelupalveluiden organisaation.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 243h, luennot ja ohjattu ryhmäopiskelu 122h, omatoiminen opiskelu 121h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ensimmäisen opiskeluvuoden opintojaksot ja harjoittelujakso.

Sisältö

Pakolaisuus ja liikkuvuus. Eri kulttuurien välinen vuorovaikutus. Suvaitsevaisuus ja asenteet. Rasismi. Maahanmuuttaja sosiaalipalveluiden asiakkaana. Maahanmuuttajapalvelut. Elämän muutos- ja riskitilanteet, sosiaaliset ongelmat, köyhyys, syrjäytyminen, ylivelkaantuminen, asunnottomuus.
Lastensuojelulaki, Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, avohuollon tukitoimet, keskeisiä työmenetelmiä.

Opiskelumateriaali

Korhonen,V & Puukari,S. Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. 2013.PS-kustannus.
Martikainen,T& Haikkola,L. Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki.2010. SKS

-Vilen, M. & Leppämäki, P. & Ekström, L. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. Juva. WSOY.

Raunio, Kyösti. 2006. Syrjäytyminen. Sosiaalityötä kiinnostavia näkökulmia. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
Saari, Juho (toim.) Köyhyyspolitiikka. Johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen. 2005. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
Payne, M. 2005. Modern Social Work Theory. 3. ed. London. Macmillan. (myös 2. ed. 1997 käy)

Rönkkö, L. & Rytkönen, T. 2010. Monisäikeinen perhetyö. Helsinki: WSOY
Taskinen, S. 2010. Lastensuojelulain soveltaminen. Helsinki: WSOY
Bardy, M. 2009. Lastensuojelun ytimissä. Helsinki: Yliopistopaino Oy. 1 luku.

Muu opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, opintokäynnit, opintopiiri, tehtävät, ryhmänohjaus ja oppimistehtävä

Arviointikriteerit

Taso1-2: Opiskelija tunnistaa maahanmuuttajatyöhön liittyviä ilmiöitä ja haasteita ja osaa kuvailla erilaisia maahanmuutajatyön työtapoja. Opiskelija osaa nimetä joitain sosiaalisia ongelmia yhteiskunnassa sekä jossain määrin hahmottaa niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä seurauksia yksilöiden ja perheiden elämässä.
Opiskelija tuntee Lastensuojelulain keskeinen sisältö ja ymmärtää lastensuojelun ja perhetyön tavoitteet sekä näkee lastensuojelutyön paikan yhteiskuntapoliittisesti
Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa monikulttuuriseen työhön liittyvää teoriaa erilaisiin käytännöntilanteisiin ja harjoituksiin sekä moduulitehtävään. Opiskelija tuntee hyvin keskeisiä yhteiskunnassa ilmeneviä sosiaalisia ongelmia sekä niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija ymmärtää sosiaalisten ongelmien vaikutuksia yksilöiden ja perheiden elämässä.
Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa arvioimalla teoriassa lastensuojelu- ja perhetyön tarpeellisuutta. Opiskelija näyttää kykynsä valita ja vertailla erilaisia interventiomalleja, kykenee näkemään lastensuojelun rakenteen ja lainsäädännön toteuttamismuodot.
Taso 5: Opiskelija osaa arvioida maahanmuuttajatyön haasteita Vaasan seudulla ja valtakunnallisesti sekä suunnitella uusia työtapoja monikulttuurisen työn kehittämiseksi.
Opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti keskeisiä yhteiskunnassa ilmeneviä sosiaalisia ongelmia. Opiskelija ymmärtää kattavasti sosiaalisten ongelmien syitä ja seurauksia yksilöiden ja perheiden elämässä. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti yhteiskunnan taloudellisisa ja sosiaalisia prosesseja sosiaalisten ongelmien taustalla.
Opiskelija hallitsee kokonaisnäkemyksen tämän päivän lastensuojelu- ja perhetyöstä, osaa arvioida ja kriittisesti perustellen suhtautua alan ajankohtaisiin asioihin.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, opintokäynteihin ja ryhmänohjaukseen. Kirjallinen yksilötehtävä/tentti. Kirjallinen ryhmätehtävä. Numeerinen arviointi: Ryhmätehtävä ja -ohjaus (50%), kirjalliset tehtävät/tentti (50%) .


Takaisin