VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016 > Monikulttuurinen asiakastyö (SSAA0500)

Monikulttuurinen asiakastyö

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SSAA0500
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2016
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 17 op
Vastuuopettaja: Hyttilä-Huhta, Tytti
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy yhteiskunnan monikulttuurisen kehityksen vaikutuksiin sosiaalialan työssä. Opiskelija osaa työskennellä asiakaslähtöisesti ja voimavarakeskeisesti kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten sosiaalisten ongelmien lievittämisessä ja ehkäisyssä. Opiskelija saa valmiuksia asiakastyön menetelmien käyttöön yksilö- ja yhteisötasolla. Opiskelija kehittää ammatillista kielitaitoaan.

Sisältö

Pakolaisuus ja liikkuvuus. Eri kulttuurien välinen vuorovaikutus. Suvaitsevaisuus ja asenteet. Rasismi. Maahanmuuttaja sosiaalipalveluiden asiakkaana. Maahanmuuttajapalvelut. Elämän muutos- ja riskitilanteet, sosiaaliset ongelmat, köyhyys, syrjäytyminen, ylivelkaantuminen, asunnottomuus. Lastensuojelulaki, Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, avohuollon tukitoimet, keskeisiä työmenetelmiä. Ammatillisen asiakastyön prosessi, ammatillinen vuorovaikutus, ratkaisukeskeiset työmenetelmät ja sosiaalialan erityispalvelut. Yhteisötyö, moniammatillinen verkostotyö, sosiaalisen tuen muodot ja merkitys, ryhmän ohjaaminen ja tiimityö. Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kirjoittamisharjoitukset, oppisisältö on integroitu omaan ammattialaan

Opiskelumateriaali

Opintojaksokuvauksissa


Takaisin