VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2022 > Vuosi 2 > Organisaation toiminnan kehittäminen (SSYS1407)

Organisaation toiminnan kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1407
OPS: S-SY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää onnistuneen toiminnan kehittämisen ja muutoshankkeen lähtökohdat
- ymmärtää organisaation nykytilan hahmottamisen sekä organisaation suunnan keskeisyyden toiminnan kehittämisessä
- kykenee arvioimaan omia muutosjohtamisen vahvuuksia ja kehittämiskohteita
- kykenee suunnittelemaan organisaation muutoshankkeen yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä huomioimaan henkilöstön sitouttamisen keskeisyyden organisaation toiminnan kehittämisessä ja muutoksen johtamisessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 24 h
- itsenäistä opiskelua 111 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Organisaationa kehittämisen ja muutosjohtamisen määrittely.
- Organisaation uudistuminen ja innovatiivisuus.
- Muutosprosessin suunnittelu ja hallinta
- Johdon rooli muutoshankkeessa
- Suunnittelun ja osallistamisen keskeisyys toiminnan kehittämisessä

Aluevaikuttavuus

Kurssi pyrkii antamaan osallistujille työkaluja organisaation toiminnan kehittämiseen ja muutosjohtamiseen, joita he voivat hyödyntää alueen yrityksissä.

Kansainvälisyys

Kurssimateriaalista iso osa on englanninkielistä ja kurssitehtävän A osa pohjautuu täysin kansainvälisiin journal -artikkeleihin

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento- ja workshop-opetusta 24 h, itsenäistä opiskelua 111 h

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti innovaatio- ja muutosjohtamisen periaatteita
- kuvaa esimerkinomaisesti työelämän kehittämisen tai innovaatiotoiminnan menetelmiä
Taso 3: opiskelija
- kuvaa innovaatio- ja muutosjohtamisen menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- arvioi työyhteisön kehittämiskohteita ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
Taso 5: opiskelija
- kykenee laaja-alaisesti arvioimaan ja ennakoimaan työelämän muutostarpeita
- arvioi suunnitelmallisesti organisaation uudistumistarvetta ja soveltaa innovaatio-ja muutosjohtamisen menetelmiä uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin