VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2022 > Vuosi 2 > Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen (SSYS1402)

Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1402
OPS: S-SY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- implementoida näyttöön perustuvaa toimintaa palveluorganisaatiossa
- kehittää ja johtaa näyttöön perustuvaa toimintaa palveluorganisaatiossa

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- itsenäinen ennakko-opiskelu 13 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 14 h
- parityöskentely ja harjoitustehtävän tekeminen 81 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

- näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdat
- näyttöön perustuvan toiminnan implementointi palveluorganisaatioissa
- näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen palveluorganisaatioissa

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- itsenäinen ennakko-opiskelu
- luento-opetus
- pienryhmätyöskentely ja harjoitustehtävän tekeminen

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti näyttöön perustuvaa toimintaa ja sen implementointia
- kuvaa esimerkinomaisesti näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä ja johtamista palveluorganisaatioissa

Taso 3: opiskelija
- kuvaa näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdat ja implementoinnin periaatteet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa kehittäjän ja johtajan roolit näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnissa ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohtia ja implementoinnin periaatteita ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- tarkastelee analyyttisesti kehittäjän ja johtajan rooleja näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnissa ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Arviointimenetelmät

- parityöskentelyyn osallistuminen hyväksyttävästi ja harjoitustehtävän tekeminen hyväksyttävästi

Harjoittelu

-

Lisätietoja

-


Takaisin