VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2013VK > Vuosi 3 > Perioperatiivinen hoitotyö (SSHP2102)

Perioperatiivinen hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSHP2102
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2013VK
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2016)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Koskimäki, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2016

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3S-SH-3CK4.1.2016 – 4.6.2016Riitta KoskimäkiSuomi7.12.2015 – 10.2.2016
4S-SH-3VK4.1.2016 – 4.6.2016Riitta KoskimäkiSuomi7.12.2015 – 10.2.2016
5S-SH-3A29.8.2016 – 16.12.2016Riitta KoskimäkiSuomi22.8.2016 – 19.9.2016
7S-SH-2CK29.8.2016 – 16.12.2016Riitta KoskimäkiSuomi22.8.2016 – 19.9.2016

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää hoitotieteellistä ja lääketieteellistä tietoaan ja osaamistaan anestesian menetelmissä ja operatiivisessa hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää hoitoon liittyvien infektioiden merkityksen yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle. Opiskelija sisäistää aseptisen toiminnan merkityksen omassa työskentelyssään ja potilaan hoidossa. Hän hallitsee perioperatiivisen potilaan hoitotyön auttamismenetelmät.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mista ohjattua opiskelua: 39 h
- verkkotuettu opetus: 13 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 29 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön kliininen perusosaaminen, lääkehoidon perusosaaminen, kliinisen hoitotyön menetelmät I, turvallinen lääkehoito.

Sisältö

Perioperatiivisen ja päiväkirurgisen hoitotyön lähtökohdat, erityispiirteet ja hoitotyön auttamismenetelmät. Perioperatiivisen hoitotyön laatu, yhteistyö ja luokitukset. Aseptinen toiminta perioperatiivisessa hoitotyössä, sairaalahygienia ja välinehuolto. Hoitotyön erityistilanteet, dokumentointi ja raportointi. Lääkehoito ja lääkelaskut.

Opiskelumateriaali

Ilola, T.,Heikkinen, K., Hoikka, A., Honkanen, R., Katomaa, J.,(toim.) 2013. Anestesiahoitotyön käsikirja. DUODECIM.
Lukkari, L., Kinnunen, T., Korte, R. 2010. Peroperatiivinen hoitotyö. WSOY.
Muita ajankohtaisia hoitotieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset. Itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija osaa:
- toteuttaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti hoitotyön prosessia
- osaa kriittisesti hakea,käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä hoitotyön kehittämisessä
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää sekä omaa että työyhteisön eettistä toimintaa
-lääkelaskujen virheetön suorittaminen


Taso 3
Opiskelija osaa:
- toteuttaa itsenäisesti hoitotyön prosessia
- osaa perustellusti hakea,käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja kriittisesti arvioida sekä omaa että työyhteisön eettistä toimintaa
- lääkelaskujen virheetön suorittaminen

Taso 1
Opiskelija osaa:
- toteuttaa ohjatusti hoitotyön prosessia
- hakea ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioida sekä omaa että työyhteisön eettistä toimintaa
- lääkelaskujen virheetön suorittaminen

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Kirjallinen tehtävä ja tentti. Lääkelaskujen hyväksytty suoritus. Numeerinen arviointi. (0-5).


Takaisin