VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 1 > Yrittäjyys (TLP0206)

Yrittäjyys

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0206
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Sari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3013LT2023-1A, LT2023-1B23.10.2023 – 24.12.2023Sari SaarikoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014LT2023-1C, LT2023-1D23.10.2023 – 24.12.2023Sari SaarikoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3016LT2023-1W, LT2023V-1K21.8.2023 – 22.10.2023Sari SaarikoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3018TK2022-2A, TK2022-2B21.8.2023 – 17.12.2023Sari SaarikoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Hankit opintojaksolla perustietoa yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta uravaihtoehtona.
Arvioit omia yrittäjyysvalmiuksia.
Opintojakson aikana tunti- ja kurssitehtävä tehdään tiimissä,jossa kehitätte yritysidean.
Kurssi johdattelee opiskelijan hahmottamaan miten muut liiketalouden opinnot liittyvät yrittäjyyteen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää, mitä tarkoitetaan käsitteillä yrittäjyys ja sisäinen yrittäjyys
• osaa tunnistaa eri sidosryhmien näkökulmia yrityksen toimintaan
• ymmärtää yrityksen toimintaa ja sen suunnittelua kokonaisuutena
• saa valmiuksia laatia liiketoimintasuunnitelman uudelle (ryhmän oma liikeidea) yritykselle
• tunnistaa keskeiset yritystoiminnan prosessit ja osaa käyttää liiketoiminnan peruskäsitteistöä omassa työskentelyssään.

Opiskelijan työmäärä

Lähi/ verkko- opetus ja tuntitehtävät 23 h
Itsenäinen, - ja ryhmätyöskentely 54 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Yhteensä 108 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Tunnistat oman sisäisen yrittäjyyden taidot ja sekä osaat hyödyntää niitä yhdessä tiimin kanssa yhteisen liikeidean kehittämisessä.
tiimin jäsenenä, jossa pohditte ja arvioitte idean liiketoimintamahdollisuuksia ja jaatte osaamistanne myös opintojakson muille opiskelijoille.


Ideoiden kehityksessä käytette työkaluna välineenä liiketoimintakaaviota (Business Model Canvas).
Liikeidea esitetään ja opponoidaan tiimeissä
Saatte valmiuksia jatkaa idean työstämistä muilla liiketalouden kursseilla
Saatte valmiuksia edetä liikeidean kanssa kohti West Coast Start up sparrausta.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan merkityksen osana alueen elinkeinoelämää.

Opiskelumateriaali

- https://uusyrityskeskus.fi/apua-yrittajyyteen/perustamisopas/
- Kurssiaineistot Moodlessa
- Kurssikirja: https://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/liiketoimintaosaaminen-menestyvan-yritystoiminnan-perusta-osa-i-liiketoimintaosaaminen-ja-yritystoiminta-luvut-1-5


- Oppimistehtävässä yrityksen perustamiseen liittyvä materiaali sekä muu ryhmän itsenäisesti hankkima aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen sekä tutkivaa ja ratkaisukeskeistä otetta tunneilla käsiteltäviin käytännön esimerkkeihin.
Opiskelija työstää liiketoimintasuunnitelman ja esityksen tiimityönä.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5, 0. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.
AHOT-menettelyllä suoritus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

5= Opiskelija hallitsee erinomaisesti kurssilla käsitellyt asiat ja kykenee hahmottamaan suuret asiakokonaisuudet ja asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija kykenee vaihtelevasti, eri olosuhteissa soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

3= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt asiat hyvin ja ymmärtää kurssilla käsiteltyjen asioiden merkityksen asiakokonaisuudessa. Opiskelija kykenee ohjatusti soveltamaan opittua käytäntöön.

1= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt peruskäsitteet ja -asiat.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät 75 %
Läsnäolo ja tuntiosallistuminen 20%
toteuttamiskelpoisen liikeidean tuottaminen 5%Takaisin