VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede (TLA0905)

Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0905
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Sabel, Thomas
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3018LT2023-2K10.3.2025 – 27.4.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3019LT2023-2M10.3.2025 – 27.4.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3020LT2023-2O, LT2023-2T10.3.2025 – 27.4.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3022LT2023-2W6.1.2025 – 29.4.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3023LT2023V-2K6.1.2025 – 11.5.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tieteellisen tutkimusprosessin tai kehittämishankkeen eri vaiheet. Opiskelija osaa valita relevantin ja toteuttamiskelpoisen tutkimusaiheen sekä muotoilla siihen liittyvän tutkimusongelman ja -kysymykset. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet etsiä harjoittelujakson aikana työelämälähtöinen opinnäytetyön aihe. Opintojakson tavoitteena on myös antaa opiskelijalle tilastotieteen perusvalmiudet, joita voidaan hyödyntää muissa opintojaksoissa sekä opinnäytetyössä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h
-luennot ja harjoitukset 39 h
-seminaari 6 h
-itsenäistä työskentelyä 36 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Johdatus tieteenfilosofiaan, tutkimusaiheen valinta, tutkimusongelman muotoilu sekä tutkimuskysymysten (alaongelmien) laadinta. Tilastotieteen perusteet: keskiluvut, hajonta, tilastollinen merkitsevyys.

Opiskelumateriaali

Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, seminaarityöskentely.

Arviointikriteerit

Raportti, jossa on kuvattu tutkimuksen aihevalinta perusteluineen, tutkimusongelma sekä tutkimuskysymykset 10 %
Tentti tutkimustyön perusteista 20%
Menetelmätentti tilastotieteestä 70 %

Arviointimenetelmät

5 Opiskelija on valinnut relevantin seminaariaiheen ja muotoillut tutkimusongelman ja -kysymyksen selkeästi ja ytimekkäästi. Opiskelija hallitsee tilastotieteen perusteet erinomaisesti ja osaa soveltaa näitä laaja-alaisesti.
3 Opiskelija on valinnut relevantin seminaariaiheen ja muotoillut tutkimusongelman ja -kysymyksen selkeästi. Opiskelija hallitsee tilastotieteen perusteet hyvin ja osaa soveltaa näitä.
1 Opiskelija on valinnut relevantin seminaariaiheen ja muotoillut tutkimusongelman ja -kysymyksen. Opiskelija on käsitellyt aihettaan hyödyntäen relevantteja lähteitä. Opiskelija hallitsee tilastotieteen perusteet jossain määrin.


Takaisin