VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 1 > Kustannuslaskennan perusteet (TLA0306)

Kustannuslaskennan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0306
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3016LT2023-1A21.8.2023 – 24.12.2023Jukka Niittykoski, Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017LT2023-1B, LT2023-1C21.8.2023 – 24.12.2023Jukka NiittykoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3019LT2023-1D21.8.2023 – 24.12.2023Jukka NiittykoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3020LT2023-1W8.1.2024 – 31.5.2024Jukka NiittykoskiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3021LT2023V-1K8.1.2024 – 12.5.2024Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelun periaatteet ja osaa laatia kustannuslaskentaa hyödyntäen erilaisia laskelmia päätöksenteon tueksi.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus: luennot 20 h, harjoitukset 32 h.
Itsenäinen opiskelu ja reflektointi 63 h, tenttiin valmistautuminen 20 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Monimuotoryhmien verkossa tapahtuva opetus poikkeaa edellä mainitusta päiväryhmien tuntimääristä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, johdon laskentatoimen termit ja peruskäsitteet, katetuottolaskenta ja katetuottoanalyysi, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, jakolaskenta, lisäyslaskenta, standardikustannuslaskenta, katetuotto- ja omakustannushinnoittelu, kustannusperusteisista hinnoittelumenetelmistä hinnoittelukerroin, pääoman tuottoasteeseen perustuva hinnoittelu ja hintaporrastus. Lisäksi budjetoinnin perusteet, rahoitusbudjetti, tulosbudjetti ja ennakoitu tase.

Aluevaikuttavuus

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelumateriaali

Soile Tomperi: Taloushallinto: Toiminnan kannattavuus, EDITA, 14. uud.painos 2021

Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Marko Järvenpää, Aapo Länsiluoto, Vesa Partanen, Jukka Pellinen. Sanoma Pro, uusin painos.
Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, mahdolliset ryhmätehtävät.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti, mahdolliset ryhmätyöt. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin