VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Hallinto -oikeus (TL00BE60)

Hallinto -oikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE60
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Lindholm, Iina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004LT2023-2O, LT2023-2W6.1.2025 – 29.4.2025Minna Murto-UnkilaSuomi29.11.2024 – 9.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään hallinnon keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja oikeusnormeihin. Opiskelija on perillä hallinnon asiallisesta, asteellisesta ja alueellisesta toimivallan jaosta sekä hallitsee hallintomenettelyyn liittyvän keskeisen normiston. Opiskelija tuntee hallinnon muutoksenhakukeinot niin hallintolainkäytön kuin kuntalain näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 80 tuntia,

josta 27 tuntia luentoja, projektitöitä/ryhmätehtäviä ja erilaisia harjoituksia.

1 h on varattu palautteen antamiselle.

Itsenäistä opiskelua 53 tuntia.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella, joka linkki löytyy Moodlesta opintojakson kohdalta.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Julkisoikeuden perusteet.

Sisältö

Hallinnossa sovellettavat oikeusperiaatteet, hallintomenettelyn oikeudellinen sisältö, yleishallinnon ja erityishallinnon erot ja ristiriitojen ratkaisutavat.
Virkavastuu.
Asiakirjojen julkisuus sekä asiakirjojen lähettäminen ja tiedoksisaanti.
Oikeussuoja hallinnossa ja muutoksenhaku hallintoasioissa.

Aluevaikuttavuus

Opiskelijalla on kyky ja taito toimia aluehallinnossa, kunnallishallinnossa tai alueen oikeuslaitosten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kykenee toimimaan julkisella sektorilla kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Opiskelumateriaali

- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Olli Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Helsinki. Edita. Uusin painos.
- Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu. Mahdollisuuksien mukaan vierailu hallinto-oikeudessa ja vierailijaluennoitsijat valtionhallinnosta.

Arviointikriteerit5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi hallinto-oikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä ja hahmottunut kokonaiskuva hallintolain ja julkisuuslain merkityksestä hallinnossa ja hän tunnistaa myös muun osa-alueeseen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija kykenee kiitettävästi itsenäisesti soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon alan työtehtäviin.

3 Opiskelija hallitsee hyvin hallinto-oikeuden ja julkisoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva hallintolain ja julkisuuslain merkityksestä hallinnossa ja hän tunnistaa osa-alueeseen liittyvää lainsäädäntöä hyvin. Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi hallinto-oikeuden ja julkisoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on hahmottunut kuva hallintolain ja julkisuuslain merkityksestä hallinnossa ja hän tunnistaa osa-alueeseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija kykenee tyydyttävästi soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

Arviointimenetelmät

Kurssin suoritustavasta keskustellaan kurssin alussa.
Tentti 90 %
Tehtävät ja vierailut 10 %.


Takaisin