VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 2 > Yksityisoikeus (TL00BE56)

Yksityisoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE56
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Lindholm, Iina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004LT2023-2O, LT2023-2W19.8.2024 – 15.12.2024Marjo NyströmSuomi30.7.2024 – 3.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Yksityisoikeuden perusteet-kurssilla opiskelija johdatetaan oikeudelliseen ajatteluun ja hän oppii tuntemaan yleiskuvan keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä.
Hän harjaantuu oikeudellisten lähteiden käytössä, osaa tiedonhankinnassa hyödyntää Finlex-tietopankkia ja käytössä
olevia muita oikeudellisia sivustoja ja saavuttaa valmiuksia oikeudellisen tiedon soveltamiseen ja käsittää oikeuslähteiden merkityksen opiskelemallaan alalla.
Lisäksi opiskelija oppii tuntemaan oikeudellisia peruskäsitteitä ja tutustuu Suomen oikeusjärjestykseen sekä ymmärtää sen yhtimäkohdat EU-normistoon.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistuntimäärä 81 h, josta 33+1 h on lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä 49 h

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella, joka linkki löytyy Moodlesta opintojakson kohdalta.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Sisältö

Ensisijaisesti
- oikeudellinen ajattelu
- oikeudelliset lähteet
- oikeudellinen tiedonhankinta
- Suomen oikeusjärjestys
- EU ja EU:n toimielimet
- digi- ja viestintätietoviraston (entinen maistraatti) toimialaan ja säädöksiin tutustuminen
- käräjäoikeuden istuntoon tutustuminen

Vaihtoehtoisia teemoja
- henkilöoikeus
- kiinteistöoikeus (maanmittauslaitoksessa työskentelevät tarvitsevat erityisesti)
- velvoiteoikeus
- esineoikeus

Aluevaikuttavuus

Opiskelijalla on kyky ja taito toimia aluehallinnossa, kunnallishallinnossa tai alueen oikeuslaitosten ja yritysten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kykenee toimimaan julkisella ja yksityisellä sektorilla kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Opiskelumateriaali

- Ajantasainen lainsäädäntö (Finlex)
- Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto, Marjo Valtonen: Juridiikan perusteet (2015)
- Muu opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali


- MOT -sanakirja

Tritonian kautta saatavilla olevat oikeustieteen tietokannat.

På svenska
Håstad, Torgny; Björkdahl, Erika P.; Brattström, Margareta ; Zackariasson, Laila ; Håstad, Torgny. 2016. Civilrättens grunder.

Lundberg, Konrad ; Schüldt, Johan, ; Rother-Schirren, Theddo ; Lagerstedt, Anders ; Calleman, Catharina; Nordell, Per Jonas; Perssont. Annina H.; Radetzki, Marcus; Zila, Josef. 2015.
Juridik : civilrätt, straffrätt, processrät

Malmström, Åke, & Ramberg, Christina, (toim.). 2014 Civilrätt

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu. Mahdollisuuksien mukaan vierailut ja vierailijaluennot.

Arviointikriteerit

0, 1-5
AHOT arvioidaan hyväksytty/hylätty

5 Opiskelija kykenee oikeudelliseen ajatteluun ja hänellä on laaja yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee kiitettävästi oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hänellä on valmiudet oikeudellisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat kiitettävästi.

3 Opiskelija kykenee oikeudelliseen ajatteluun ja hänellä on hyvä yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee hyvin oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hänellä on valmiudet oikeudellisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat hyvin.

1 Opiskelija kykenee oikeudelliseen ajatteluun ja hänelle on muodostunut tyydyttävä yleiskuva keskeisistä yksityisoikeuden säädöksistä. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi oikeudellisten lähteiden käyttöä sekä hän kykenee soveltamaan opittua tyydyttävästi. Opiskelija oppii hallitsee kurssin aihepiirin asiat tyydyttävästi.

0 opiskelija ei saavuta kurssin tavoitteita.

Arviointimenetelmät

Tentti ja/tai oppimistehtävä(t). 100 %

Tentti ja tehtävävaihtoehdossa mahdolliset oppimistehtät arvioidaan pistein 0-3, jotka lisätään tentin kokonaispistemäärään.

Opiskelija voi tehdä myös lisäharjoituksia. Nämä bonustehtävät tuottavat 0,25 pistettä/tehtävä.


Takaisin