VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Tutkimus ja menetelmät (LT2023W-1006)

Tutkimus ja menetelmät

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: LT2023W-1006
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 14 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin tai kehittämishankkeen eri vaiheet. Opiskelija kykenee tarkastelemaan omaan alaansa liittyviä ilmiöitä teoreettisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää teoreettisen viitekehyksen roolin tutkimus- tai kehittämisprosessin osana. Opiskelija osaa valita relevantin ja toteuttamiskelpoisen tutkimusaiheen sekä muotoilla siihen liittyvän tutkimusongelman ja -kysymyksen. Opiskelija osaa etsiä, valita ja hyödyntää relevantteja lähteitä ja merkitä ne asianmukaisesti tekstiin. Opiskelija ottaa huomioon tutkimuseettiset periaatteet. Opiskelija tuntee tieteellisen raportoinnin perusteet ja osaa hyödyntää kielenhuollon apuvälineitä. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman perusteella käyttökelpoiset tutkimusmenetelmät. Hän osaa suunnitella empiirisen tutkimuksen ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit. Opiskelija osaa laatia oman aineistonsa keruuseen soveltuvan mittausvälineen. Opiskelija tuntee keskeiset laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä. Opiskelija osaa kerätä ja analysoida omaan tutkimukseensa soveltuvaa empiiristä aineistoa. Opiskelija osaa tehdä tieteellisiä johtopäätöksiä aineistonsa ja teoreettisen viitekehyksensä pohjalta sekä arvioida oman tutkimuksensa luotettavuutta. Opiskelija osaa tuottaa asiatyylistä tekstiä, jossa on noudatettu tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä. Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimiaan asioita suuntautumisvaihtoehtoonsa liittyvän hankkeen käytännön suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Tutkimusprosessi, abstrakti ja teoreettinen ajattelu, teoreettisen viitekehyksen laatiminen, tutkimusaihe, -ongelma ja kysymys, tiedonhaku ja lähdekritiikki, tutkimusetiikka, tutkimuksen raportointi. Johdatus tieteenfilosofiaan, tutkimusmenetelmän valinta tutkimusongelman pohjalta, empiirisen tutkimuksen suunnittelu, keskeiset laadulliset ja määrälliset menetelmät ja niiden soveltaminen omassa tutkimuksessa. Empiirisen tutkimusaineiston hankinta, empiirisen aineiston analysointi ja johtopäätösten teko, tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Raportin kirjoittaminen ja viimeistely. Tarvelähtöisen hankkeen toteuttaminen toimeksiantona. Hankesuunnitelman laatiminen sekä hankkeen suunnitelman mukainen toteuttaminen, Tulosten kriittinen arviointi hankesuunnitelman pohjalta.


Takaisin