VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023V > Vastuullinen liiketoiminta (LT2023V-1005)

Vastuullinen liiketoiminta

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: LT2023V-1005
OPS: LT 2023V
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 23 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset eettiset ja vastuullisen liiketoiminnan teoriat ja eettisen ajattelun perusteet sekä osaa arvioida liiketoiminnan vastuullisuutta näiden avulla. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan ympäristövaikutuksia sekä esittää toimenpiteitä niiden kehittämiseksi.Opiskelija tuntee hyvin sopimuksen osapuolet, sopimuksen tekemisen ja purkamisen yksityiskohdat sekä velkasuhteen ja velan vakuudet. Opiskelija tuntee hyvin kauppalain, kilpailulainsäädännön, kuluttajansuojalain sekä immateriaalioikeudet.Opiskelija perehtyy rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden toiminnan perusteisiin sekä keskeisiin rahoitusinstrumentteihin. Opiskelijalle muodostuu perustietämys riskinhallinnasta. Opiskelija perehtyy yrityksen strategisen johtamisen peruskysymyksiin ja yrityksen strategisen ohjauksen toteuttamiseen. Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen, joustavan työyhteisön tunnusmerkit ja toimintaperiaatteet sekä osaa ohjata ja kehittää omaa työyhteisöään niiden mukaisesti.

Sisältö

Keskeiset eettiset teoriat, eettinen ajattelu, etiikan rooli liiketoiminnassa. Yksilön ja organisaation arvomaailma. Keskeiset vastuullisen liiketoiminnan teoreettiset mallit, kuten sidosryhmäajattelu. Kestävä kehitys ja sen taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Yritystoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutus. Ympäristöongelmien syyt ja seuraukset, ympäristöjohtaminen, ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen.Sopijapuolet ja sopimuksen velvoittavuus, oikeustoimen pätemättömyys, sopimuksen purkaminen, sopimuksen tekemisen eri menetelmät, velkasuhde, takaukset, reaalivakuudet. Kilpailulaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, immateriaalioikeudet, kuluttajansuojalaki ja tuotevastuu.Rahoitussuunnittelu, pääomien sitoutuminen yritystoimintaan, pääoman rakenne, budjetointi pääomien hallinnan apuvälineenä sekä rahoitusmarkkinat. Riskinhallinta.Yritysjohdon työ ja strateginen johtaminen, johtamismenetelmät. Liikkeenjohtamisen kehityshistoria, johtaminen muuttuvissa organisaatioissa/liikkeenjohdon muuttuva toimintaympäristö, uudet yritykset ja yrittäjyys, strateginen johtaminen, yritys organisaationa ja sen johtaminen, henkilöstöjohtaminen tänään ja strateginen ulottuvuus sekä itsetuntemus ja johtajuus.Työ- ja organisaatiokäyttäytymisen perusteet, henkilöstön asemaan, palkkaukseen ja työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Organisaatio sosiaalisena järjestelmänä, organisaation toiminnan ja ohjauksen perusteet, työsuojelu ja työyhteisön hyvinvointi.


Takaisin