VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 2 > Rahoitus ja riskinhallinta (TLA0102)

Rahoitus ja riskinhallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0102
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010LT2021-2K2.1.2023 – 26.2.2023Sari SaarikoskiSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3011LT2021-2M2.1.2023 – 26.2.2023Sari SaarikoskiSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3012LT2021-2O, LT2021-2T2.1.2023 – 26.2.2023Sari SaarikoskiSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3013LT2021V-2K2.1.2023 – 14.5.2023Sari SaarikoskiSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija rahoitus ja arvopaperimarkkinoiden toiminnan perusteisiin sekä keskeisiin rahoitusinstrumentteihin. Opiskelija osaa arvioida yrityksen taloudellista tilaa Tuloslaskelma ja tase-ajattelun pohjalta. Opiskelijalla muodostuu perustietämys riskinhallinnasta.

Opiskelijan työmäärä

Lähitunnit 27h
Itsenäistä työskentelyä 53h
Yhteensä 80h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kustannuslaskennan perusteet, Talousmatematiikka, Liikekirjanpidon perusteet

Sisältö

Rahoitussuunnittelu, pääomien sitoutuminen yritystoimintaan, pääoman rakenne, Tuloslaskelma ja Tase pääomien yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnissa sekä rahoitusmarkkinat. Riskinhallinta.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit valitaan siten että alueen kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua

Kansainvälisyys

Käytännön esimerkit valitaan siten että alueen kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua

Opiskelumateriaali

- Knupher, Samuli & Puttonen, Vesa 2004. Moderni Rahoitus. Wsoy. Helsinki.
- pk-yrityksen riskienhallinnan tukisivusto http://www.pk-rh.fi
- Muu ohjaajan määrittelemä materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, projektityö, työpajat ja posteritentti.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa, käyttää tiedonhaun eri tekniikoita, käyttää itsenäisesti erilaisia ongelman-ratkaisumenetelmiä, toimia erilaisissa ryhmissä tavoitteellisesti ja tilannetietoisesti ja soveltaa alan ammattieettisiä periaatteita.
3. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat, käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä, toimia erilaisissa ryhmissä ja ymmärtää alan arvoja ja ammatti-eettisiä periaatteita.
1. Opiskelija osaa tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät, ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä, käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti sekä nimetä alansa arvot ja ammattieettiset periaatteet

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5). Vertaisarviointi ja itsearviointi.
Raportti 50%
PosteriTentti 10%
Ryhmätoiminnan itsearviointi 10%
Lähituntityöskentely, etätehtävät ja aikataulujen noudattaminen 30%


Takaisin