VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 3 > Innovaatiot ja kehittäminen (IKTS6104)

Innovaatiot ja kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS6104
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006ET2021-3B, KT2020-4B, KT2021-3B, YT2021-3B29.8.2023 – 17.12.2023Satu AaltonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008ET2021V-3B, KT2021V-3B8.1.2024 – 18.5.2024Satu AaltonenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Kurssi käsittelee luovuutta ja innovaatioita yrityksen kehittämisessä sekä niiden johtamista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä luovuus on, kuinka sitä voidaan kehittää niin yksilöissä kuin yrityksissä ja mikä on luovuuden, ideoiden ja innovaatioiden yhteys. Opiskelija tietää mitkä tekijät vaikuttavat ideoiden syntymistä kannustavan ja kehittävän ilmapiiriin muodostumiseen työyhteisössä. Opiskelija osaa käyttää luovuus- ja innovaatiotietouttaan ja aiheeseen liittyviä työkaluja kehittämisprosessin apuvälineinä ja osaa johtaa ideoiden kehittämistä uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Opiskelija hallitsee toiminnan kehittämiseen liittyviä menetelmiä ja kykenee hyödyntämään niitä organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden edistämiseen. Opiskelija perehtyy johonkin valitsemaansa ajankohtaiseen työelämän tai tekniikan muutosilmiöön ja osaa suunnitella muutoksen läpiviennin mm. hyvää työyhteisöviestintää sekä muita muutoksen hallinnan työkaluja käyttäen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua 85 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys ja liiketoiminta
Leading People and Production

Sisältö

Luovuus ja innovaatiot
Yksilön ja organisaation luovuus
Innovatiivisen organisaation johtaminen
Innovaatioiden levittäminen ja käyttöönotto
Innovaatiomenetelmät ja luovuustyökalut
Muutoksen hallinta ja sen työkalut
Ajankohtaiset työelämän ja teknologian muutosilmiöt

Opiskelumateriaali

Apilo, Taskinen, Salkari; Johda innovaatioita
Sydänmaanlakka; Jatkuva uudistuminen: Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen
Lanning, Roiha, Salminen; Matkaopas muutokseen
Ojasalo, Moilanen, Ritalahti; Kehittämistyön menetelmät

Muu opintojaksolla sovittu kirjallisuus

Oheismateriaali:
Nussbaum; Creative Intelligence: Harnessing the Power to Create, Connect, and Inspire
Mitchell; Innovation Management: Strategy and implementation using the pentathlon framework

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Seminaari

Arviointikriteerit

Taso 1:
- opiskelija tuntee innovaatioiden johtamisen merkityksen
- tuntee luovuuden ja innovaatiotoiminnan käsitteitä ja periaatteita
Taso 3:
- opiskelija ymmärtää innovaatiojohtamisen tärkeyden ja tuntee sen periaatteet
- ymmärtää muutoksen hallinnan periaatteet ja menetelmät
Taso 5:
- opiskelija kykenee kehittämään uusia innovatiivisia sovelluksia yritysten ym. organisaatioiden ongelmiin
- osaa hakea laaja-alaisesti tietoa ja toteuttaa ajankohtaisen muutos/kehittämisprojektin

Arviointimenetelmät

Koe 40%
Seminaarityö 50%
Itsearviointi 10%


Takaisin