VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 3 > Konstruktiotekniikka DFMAA (IKTS1115)

Konstruktiotekniikka DFMAA

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS1115
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Leppämäki, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3009KT2021-3A8.1.2024 – 30.4.2024Anssi YppäriläSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3010KT2021V-3, KT2021V-3A8.1.2024 – 25.5.2024Anssi YppäriläSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan laitteen kapasiteetti- ja tehomitoituksen kulku ja päämittojen määrittäminen. Opiskelija omaksuu erilaisten koneistojen ja niihin liittyvien rakenteiden mitoitusperiaatteet. Hän oppii valitsemaan ja mitoittamaan markkinoilla olevia vakiokomponentteja. Opiskelija pystyy hakemaan aiheeseen liittyviä standardeja ja valmistajien mitoitusohjeita ja käyttämään niitä suunnittelutyössä. Erityistä huomiota kiinnitetään sähkömoottorikäyttöjen ja niiden osien mitoitukseen.
Opiskelija osaa ottaa huomioon valmistuksen ja kokoonpanon vaatimukset sunnittelussa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lujuusoppi, statiikka ja koneenelimet

Sisältö

Kurssilla simuloidaan yksinkertaisen laitteen koko suunnitteluprosessi. Pääpaino on laitteen rakenneosien ja pääkomponenttien mitoituksessa ja valinnassa valmistajien ohjeiden ja sivustojen avulla. Kurssilla hyödynnetään aikaisempia opintojaksoja (lujuusoppi, statiikka, kone-elimet, 3D-suunnittelu jne.)
Laitteesta koostetaan 3D-kokoonpanomalli työn edetessä.

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali, valmistajien ohjeistot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, suunnittelu- ja laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Jatkuva näyttö, harjoitustyö ja tentti.


Takaisin