VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 3 > Projektinhallinta ja projektityö (IK00BF05)

Projektinhallinta ja projektityö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BF05
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hantula, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002KT2021V-3A, KT2021V-3B28.8.2023 – 17.12.2023Sami ElomaaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee projektijohtamisen ja projektien hallinnan periaatteet, osaa laatia projektisuunnitelman ja ohjata projektia sen toteutusvaiheessa. Opiskelija tuntee aika-, kustannus- ja resurssiohjauksen periaatteet ja ymmärtää riskienhallinnan merkityksen projektinhallinnassa. Opiskelija osaa tehdä projektille aikataulun, kohdistaa resurssit ja arvioida projektin kustannuksia käyttäen MsProject-ohjelmistoa.
Opintajaksolla tehdään todellinen projekti omaan työympäristöön, harrastukseen tms. sopivaan aiheeseen liittyen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 108 h, mistä
- ohjattua opiskelua 40 h
- itsenäistä opiskelua 68 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kustannuslaskennan perusteet
Yrittäjyys ja liiketoiminta

Sisältö

Projektiorganisaation muodostaminen, projektin aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu, projektin ohjaus, seuranta ja raportointi. Projektin aikatauluttaminen, resurssointi ja kustannusten arviointi MsProject-projektinhallintaohjelmiston avulla.
Todellisen projektin toteuttaminen, mieluiten yritysympäristössä.

Opiskelumateriaali

Risto Pelin: Projektinhallinnan käsikirja.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK, Project Mangement Institute).
SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta, Suomen standardisoimisliitto.
MsProject –ohjelmisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset.
Opiskelijoiden itsenäisesti toteuttama projektityö (ohjattuna).

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti projektinhallinnan menetelmiä ja periaatteita erilaisissa projektin johtamiseen ja hallintaan liittyvissä haasteellisissa tilanteissa.
3: Opiskelija osaa käyttää hyödyksi projektinhallinnan periaatteita ja menetelmiä sekä ymmärtää niiden merkityksen hyvin johdetuissa projekteissa.
1: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää projektinhallinnan keskeiset periaatteet ja menetelmät.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, projektityön loppuraportti.


Takaisin