VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2021V > Vuosi 1 > Numeerinen matematiikka (IK00BE73)

Numeerinen matematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE73
OPS: KT 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Pyhälahti, Onni
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ET2021-1A, ET2021-1B, ET2021-1C, ET2021-1D1.1.2022 – 3.5.2022Lassi LillebergSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3002KT2021-1A, KT2021-1B, KT2021-1C, KT2021-1D1.1.2022 – 30.4.2022Lassi LillebergSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3003YT2021-1A, YT2021-1B, YT2021-1C, YT2021-1D1.1.2022 – 30.4.2022Lassi LillebergSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004KT2021V-1A, KT2021V-1B1.1.2022 – 31.7.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005ET2021V-1A, ET2021V-1B, YT2021V-1A, YT2021V-1B1.1.2022 – 30.4.2022Lassi LillebergSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu matriisilaskentaan sekä trigonometriaan ja kompleksilukuihin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan ratkaista yhtälöryhmiä, joissa kertoimet ovat kompleksilukuja. Lisäksi opiskelija tuntee kompleksilukujen eri esitysmuodot. Opiskelija osaa ratkaista myös epäyhtälöitä ja tuntee toisen asteen tasokäyrien ominaisuuksia.

Opiskelija perehtyy matemaattisten ohjelmistojen käyttöön teknillis-matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Näillä voidaan suorittaa sekä numeerista että symbolista laskentaa, piirtää funktioiden kuvaajia yms.

Opiskelija oppii todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskäsitteet ja perustoiminnot. Hän osaa poimia otoksen satunnaislukujen avulla ja ymmärtää otantaan ja otantatutkimukseen liittyvät epävarmuustekijät. Hän osaa muokata aineistoa tietokonetta käyttäen ja esittää aineiston graafisesti, tulkita muiden laatimia tilastollisia kaavioita ja osaa laskea havaintoaineistoon liittyviä tunnuslukuja sekä selvittää muuttujien välisiä riippuvuuksia. Hän oppii todennäköisyyden laskusäännöt ja tuntee todennäköisyyslaskennan perustavan merkityksen tilastollisen tiedon merkitsevyyden tulkkina. Hän oppii käyttämään tärkeimpiä jakaumia tietokoneen avulla ja kykenee suorittamaan tilastollisia perustestejä sekä laskemaan luottamusvälejä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135h. Kokonaistyömäärä jakautuu seuraavasti: 50 h lukujärjestyksen mukaista opiskelua ja 85 h opiskelijan itsenäistä työskentelyä.
Oman oppimisen arviointi 1h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus tekniikan matematiikkaan

Sisältö

Trigonometriset funktiot, kaavat ja yhtälöt, kompleksiluvut, toisen asteen tasokäyrät, determinantit ja matriisilaskennan alkeet sekä epäyhtälöt.

Lyhyt yleiskatsaus tietokoneissa toimiviin matematiikkaohjelmistoihin (perustoiminnot, funktiot ja kuvaajat, laatujen käyttö, vektorit, käyrän sovitus, yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisu, symbolinen laskenta).


Tilastollisen aineiston kerääminen, käsittely, graafinen esittäminen ja johtopäätösten teko. Indeksien laskeminen. Todennäköisyyden laskusäännöt ja TN-jakautumia. Regressiosuorat ja korrelaatiokerroin. Parametrien estimointi, luottamusvälit ja keskiarvotestit.

Koulutusohjelmakohtaisia sovelluksia.

Opiskelumateriaali

S. Alestalo, P. Lehtola, T. Nieminen, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1, Tammertekniikka.

Seppo Mäkinen: VirtuaaliAnkka.exe, VAMK

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat opetustunnit, joilla käsitellään yhdessä teoriaosa ja esimerkkejä. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei riitä. Käytännössä omakohtainen pohdiskelu ja oppiminen toteutuu parhaiten laskemalla yhdessä muiden kanssa ja kotona itsenäisesti kotitehtäviä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja laskuharjoitukset. Tehtyjen kotitehtävien määrä vaikuttaa arvosanaan.


Takaisin