VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 2 > Monialainen ja monitoimijainen kehittäminen (SS00BM88)

Monialainen ja monitoimijainen kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SS00BM88
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-23Y1.8.2024 – 20.12.2024Riku NiemistöSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon poliittis-hallinnollisen järjestelmän ja hyvinvointialueiden ohjauksen ja organisoinnin sen osana
- kuvata keskeiset kansainväliset ja kansalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet ja ohjelmat ja soveltaa niitä hyvinvointipalvelujen johtamisen ja kehittämisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kontekstiin
- kuvata strategiaytyön vaiheet ja prosessit sekä toimia asiakaslähtöisesti palvelujen tuottamisen eri prosesseissa
- kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon hallintojärjestelmät, hallitsee alaa ohjaavan lainsäädännön keskeisen sisällön erityisesti oman työn näkökulmasta ja soveltaa sitä ammatillisessa toiminnassaan
- julkishallinnon keskeiset hallintomenettelyt ja hyvän hallinnon periaatteet

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 162 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 24 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 137 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollinen järjestelmä
- Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset strategiat ja painopisteet
- Strategialähtöinen toiminta
- Sosiaalioikeus ja hallintomenettely

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu paikalliseen poliittishallinnolliseen järjestelmään sekä strategioihin osana kansainvälistä ja kansallista järjestelmää.

Kansainvälisyys

Opiskelija hankii osaamista kansainvälisestä sosiaali- ja terveysalan ohjauksesta ja EU:n sosiaalipolitiikasta sekä tuntee suomalaisen hyvinvointijärjestelmän erityispiirteet suhteessa muihin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Etänä (Zoom) toteutettavat kontaktiopetusjaksot, ennakkotehtävät kontaktiopetusjaksoille sekä itsenäisesti suoritettavat tehtävät

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollisen järjestelmän sekä hyvinvointialueen hallinnon ja organisaation sen osana
- kuvaa esimerkinomaisesti keskeiset kansainväliset ja kansalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet ja ohjelmat ja osaa esimerkinomaisesti soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ja kehittämisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kontekstiin
- kuvaa esimerkinomaisesti strategiatyöskentelyn prosessit
- kuvaa esimerkinomaisesti sosiaali- ja terveysalan ohjausjärjestelmiä, alaa ohjaavien säädösten keskeiset sisällöt
- kuvaa esimerkinomaisesti keskeiset julkishallinnon hallintomenettelyt

Taso 3: opiskelija
- kuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollisen järjestelmän sekä hyvinvointialueen hallinnon ja organisaation sen osana ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- tuntee keskeiset kansainväliset ja kansalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet ja ohjelmat ja osaa soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ja kehittämisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuttuun kontekstiin
- kuvaa strategiatyöskentelyn prosessit ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa sosiaali- ja terveysalan ohjausjärjestelmiä, alaa ohjaavien säädösten keskeiset sisällöt ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa keskeiset julkishallinnon hallintomenettelyt ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää sekä hyvinvointialuuen hallintoa ja organisaatiota sen osana ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- tarkastelee analyyttisesti keskeisiä kansainvälisiä ja kansallisia sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita ja ohjelmia ja osaa soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ja kehittämisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uuteen kontekstiin perustellen
- hallitsee strategiatyöskentelyn prosessit ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- tarkastelee analyyttisesti sosiaali- ja terveysalan ohjausjärjestelmiä, alaa ohjaavien säädösten keskeisiä sisältöjä ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- tarkastelee analyyttisesti keskeisiä julkishallinnon hallintomenettelyjä ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävät, aktiivinen osallistuminen ja itsearviointi (1/3 painotus), oppimistehtävät (2/3 painotus). Numeerinen arviointi 0-5.


Takaisin