VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 2 > Tilastollinen tutkimus (HY00BN69)

Tilastollinen tutkimus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: HY00BN69
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Välimaa, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-12Y, HYA2023K-1Y1.1.2024 – 31.5.2024Miro KoskenrantaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella määrällisen/tilastollisen lähestymistavan valinnan
- suunnitella ja toteuttaa määrällisen/tilastollisen tutkimuksen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 21 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 60 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- mitä tilastollinen tutkimus on?
- tilastollisen tutkimuksen ominaispiirteet
- tilastollisen aineiston kerääminen
- tilastollisen aineiston analysointi SPSS-ohjelman avulla
- tilastollisen tutkimuksen raportointi ja luotettavuuden arviointi

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu alueelliseen tutkimustoimintaan ja hankkii osaamista tilastollisissa menetelmissä oman työyksikkönsä hyödyksi.

Kansainvälisyys

Opiskelija tutustuu kansainväliseen menetelmäkirjallisuuteen ja tutkimukseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus, SPSS-harjoitukset tietokoneella.

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa tilastollisen tutkimuksen ominaispiirteitä
- esimerkinomaisesti kuvaa miten tilastollista aineistoa voidaan kerätä, laatii mittarin ja siitä tilasto-ohjelmaan matriisin
- esimerkinomaisesti kuvaa miten tilastollista aineistoa voidaan analysoida ja analysoi vaatimattomasti valmista aineistoa
- esimerkinomaisesti kuvaa miten tilastollisen tutkimuksen tuloksia voidaan raportoida ja tutkimuksen luotettavuutta arvioida sekä raportoi valmiista aineistosta perustietoja

Taso 3: opiskelija
- kuvaa tilastollisen tutkimuksen ominaispiirteet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa tilastollisen aineiston keräämisen menetelmät ja laatii mittarin perustellen ja siitä tilasto-ohjelmaan matriisin
- kuvaa tilastollisen aineiston analysoinnin menetelmät ja tekee analyysin valmiista aineistosta
- kuvaa tilastollisen tutkimuksen raportoinnin ja luotettavuuden arvioinnin menetelmät ja raportoi valmiista aineistosta

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti tilastollisen tutkimuksen ominaispiirteitä suhteessa tieteenfilosofiseen lähestymistapaan
- kuvaa tilastollisen aineiston keräämisen menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- kuvaa tilastollisen aineiston analysoinnin menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen
- kuvaa tilastollisen tutkimuksen raportoinnin ja luotettavuuden arvioinnin menetelmät ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustehtävä, numeerinen arviointi.


Takaisin