VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2018 > Vuosi 1 > Johdatus tekniikan matematiikkaan (IKTP0109)

Johdatus tekniikan matematiikkaan

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0109
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ET 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rintala, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4I-ET-1N, I-YT-1N31.8.2018 – 21.12.2018Sanna RintalaSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
5I-KT-1N31.8.2018 – 21.12.2018Sanna RintalaSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Matematiikka on kaikkien insinööriopintojen perusta. Ilman matematiikkaa on mahdotonta ymmärtää teknistä kirjallisuutta ja suorittaa insinöörin normaaleja työtehtäviä. Ymmärtääkseen matematiikkaa on ennen kaikkea osattava läpikotaisin tietyt perusasiat. Siksi tämä kurssi lähteekin liikkeelle aivan alusta: lukujen ominaisuuksista, peruslaskutoimituksista ja laskusäännöistä. Vähitellen edetään kirjainlaskentaan, matemaattisten lausekkeiden käsittelyyn ja sieventämiseen, sekä yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisemiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy matematiikassa keskeiseen funktion käsitteeseen. Käytännön sovellutuksissa funktiolla tarkoitetaan karkeasti sanottuna sääntöä, jolla annettu luku voidaan muuttaa toiseksi luvuksi. Opiskelija oppii tuntemaan useimmat niistä funktioista, jotka löytyvät tavallisesta taskulaskimesta. Tärkeän osan kurssista muodostaa geometria. Käytännön insinööriongelmat palautuvat usein jonkin geometrisen ongelman ratkaisemiseen, ja siksi kurssilla opitaankin ratkomaan tehokkaasti yksinkertaisia geometrisia ongelmia.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 60h.
Oman oppimisen arviointi 1h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen matematiikka.

Sisältö

Perustiedot laskusäännöistä, lausekkeiden sieventämisestä, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöistä sekä yhtälöryhmistä, trigonometriasta, graafisesta esittämisestä, verrannosta, prosenttilaskuista, funktiosta (polynomi-, murto-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, trigonometriset funktiot). Yhtälön graafinen ja numeerinen ratkaiseminen, tasogeometria, avaruusgeometria, funktion raja-arvo, trigonometristen funktioiden määritelmät yksikköympyrän avulla, vektorit. Koulutusohjelmakohtaisia sovelluksia.

Opiskelumateriaali

S. Alestalo, P. Lehtola, T. Nieminen, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1, Tammertekniikka.

Seppo Mäkinen: VirtuaaliAnkka.exe, VAMK

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat opetustunnit, joilla käsitellään yhdessä teoriaosa ja esimerkkejä. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei riitä. Käytännössä omakohtainen pohdiskelu ja oppiminen toteutuu parhaiten laskemalla harjoituksissa ryhmissä ja kotona itsenäisesti kotitehtäviä, jotka ratkaistaan ja selitetään oppitunneilla. Erityisesti painotetaan käytännön laskuharjoituksia.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta, kotitehtävät ja ohjatut laskuharjoitukset. Tehtävistä tulee olla vähintään 25 % suoritettuna. Itsearviointi palautettava.


Takaisin