VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2017 > Year 1 > Working fields in social services (SSAH0005)

Working fields in social services

Structure Type: Study unit
Code: SSAH0005
Curriculum: SA 2017
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 1 (2017-2018)
Semester: Spring
Credits: 9 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2017-2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-1VK2017-10-01 – 2017-11-24Aira BraggeFinnish2017-09-15 – 2017-10-16
2S-SA-1A2018-03-05 – 2018-04-13Aira Bragge, Heidi Blom, Sinikka PalosaariFinnish2017-12-11 – 2018-01-15
3S-SA-1B2018-03-05 – 2018-04-13Aira Bragge, Heidi Blom, Sinikka PalosaariFinnish2017-12-11 – 2018-01-15

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2020-2021.

Learning Outcomes

Opiskelija osaa sijoittaa harjoitteluorganisaation suomalaiseen hyvinvointijärjestelmään. Opiskelija tunnistaa harjoitteluorganisaatiota ohjaavat säädökset ja suositukset. Opiskelija ymmärtää harjoitteluorganisaation merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Opiskelija osaa yhdistää opitut teoriat moniammatilliseen työhön harjoitteluorganisaatiossa.

Student's Workload

9 op = 240 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

1-vuoden teoria-opinnot suoritettu.

Contents

Harjoittelun ohjaajat laativat oppimistehtävän, jossa näkyvät VAMKin sote-yksikön strategian painopisteet.
Opiskelija tutustuu harjoitteluorganisaation lisäksi vähintään 2 harjoitteluorganisaation läheiseen yhteistyökumppaniin.
Loppuseminaari 1-luokan opiskelijoille.

Assessment Criteria

Hyväksytty:
Opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa yleisten tavoitteiden pohjalta
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan realistisesti ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
Harjoittelujakson tavoitteet on pääosin saavutettu
Opiskelija on motivoitunut sosiaalialan työhön
Suoriutuu tehtävistään yhteistyössä ohjaajan kanssa ja kykenee perustelemaan toimintaansa
Itsenäinen työote ja suunnitelmallisuus lisääntyvät harjoittelujakson kuluessa
Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa
Opiskelijalla on valmiudet toimia ryhmän jäsenenä
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on luontevaa ja tarkoituksenmukaista
Opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaperiaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti
Opiskelija kysyy neuvoa ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää
Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa tarkoituksenmukaisesti ja kykenee perustelemaan toimintaansa teorian avulla

Hylätty:
Vastuunotto omasta opiskelusta, itseohjautuvuus, motivaatio ja oma-aloitteisuus puuttuvat
Opiskelijan toiminta harjoittelupaikalla on epäasiallista
Yhteistyötaitojen puuttuminen
Oman toiminnan perustelemattomuus
Olennaiset puutteet tietoperustassa
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä, suhtautuminen asiakkaisiin välinpitämätöntä
Vetäytyminen työyhteisöstä, toimiminen työyksikön toimintaperiaatteiden vastaisesti
Liialliset poissaolot, ei pidä kiinni työajoista

Assessment Methods

Hyväksytty - Hylätty


Back